Міністерство освіти і науки України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Державний стандарт

професійно-технічної освіти

 

 

ДСПТО 4112.000000-2005

 

 

 

 

 

 

Професія: оператор комп'ютерного набору

 

 

 

Код: 4112

 

 

Кваліфікація:  4 розряд

 

 

 

 

Видання офіційне

Київ 2005


Міністерство освіти і науки України

 

 

 

                                                        Затверджено

                                                    Наказом Міністерства освіти і науки України

                                     від „___”_______________200_ р.

 

       

 

 

 

 

 

 

 

Державний стандарт

професійно-технічної освіти

 

 

ДСПТО 4112.000000-2005

 

 

 

 

 

 

Професія : оператор комп'ютерного набору

 

 

 

Код: 4112

 

 

Кваліфікація:  4 розряд

 

 

 

 

Київ 2005


АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ:

 

Коцур А.І.

викладач Запорізького

центру професійно-технічної

освіти

Рейдель Е.А.

викладач Запорізького

центру професійно-технічної

освіти

Бурдейна Л.М.

майстер виробничого навчання Запорізького

центру професійно-технічної

освіти

Пашкевич Н.М.

викладач Запорізького

центру професійно-технічної

освіти

Ципріанова С.Г.

директор Інституту розвитку персоналу

Бережний О.А.

директор Запорізького центру науково-технічної та економічної інформації (ЗЦНТіЕІ)

Наукові консультанти:

 

Кудерметов Р.К.

- зав.кафедри „Комп'ютерних систем та мереж”, доцент, к.т.н.

Горбань О.М.

 

 

- перший проректор ГУ „ЗІДМУ”, доктор фіз.-мат. наук, професор

Рецензенти:

 

Кудерметов Р.К.

- зав.кафедри „Комп'ютерних систем та мереж”, доцент, к.т.н.

 

Горбань О.М.

 

 

- перший проректор ГУ „ЗІДМУ”, доктор фіз.-мат. наук, професор

Ципріанова С.Г.

 

- директор Інституту розвитку персоналу

Бережний О.А.

- директор Запорізького центру науково-технічної та економічної інформації (ЗЦНТіЕІ)

 

Літературний редактор – Пашкевич Н.М., викладач української мови  Запорізького центру професійно-технічної освіти

 

Технічний редактор – Маляревич С.О., інженер-програміст Запорізького центру професійно-технічної освіти

 

Керівники проекту: директор науково-методичного центру ПТО у Запорізькій області Львов В.М.

 

                    ПОГОДЖЕНО

   Заступник Міністра освіти і

   науки України

 

    ____________________

    "___"_______________200_ р.

                   ПОГОДЖЕНО

Заступник Міністра праці та соціальної політики України

 

____________________

"___"_______________200_р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Державний стандарт

професійно-технічної освіти

 

 

ДСПТО 4112000000-2005

 

 

 

 

Професія : оператор комп'ютерного набору

 

 

 

Код: 4112

 

 

Кваліфікація:  4 розряд

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ 2005

 

 

 

 

 

Аркуш погодження

Державного стандарту професійно-технічної освіти

 

 

Професія :  оператор комп'ютерного набору

 

 

 

 

 

 

 

 

Міністерство освіти

  і науки України

 

Міністерство праці

та соціальної політики України

 

                    ПОГОДЖЕНО

  Директор департаменту професійно-технічної освіти Міністерства освіти   і науки України

 

  ____________________

  "___"_______________200_ р.

                   ПОГОДЖЕНО

Заступник начальника управління політики зайнятості та трудової міграції, начальник відділу професійного розвитку трудового потенціалу та альтернативної служби

 

____________________

"___"_______________200_   р.

 

 

 

 

 

 

                     ПОГОДЖЕНО

  Директор Науково-методичного  
  центру професійно-технічної освіти
  Міністерства освіти і науки України

 

 

   _________________

  "___"_______________200_   р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальні положення

 

Державний стандарт професійно-технічної  освіти для підготовки робітників з професії „Оператор комп'ютерного набору” 4,5 розрядів розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 р. №1135 та ст..32 Закону України „Про професійно-технічну освіту” (103/98 -вр) і є обов’язковим для виконання усіма професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями, що здійснюють підготовку кваліфікованих робітників незалежно від їх підпорядкування та форми власності.

Державний стандарт професійно-технічної освіти містить:

 освітньо-кваліфікаційну характеристику випускника професійно-технічного навчального закладу;

 типовий навчальний план підготовки кваліфікованих робітників;

типові навчальні програми з навчальних предметів, виробничого навчання і виробничої практики, передбачених типовим навчальним планом;

 критерії кваліфікаційної атестації випускників;

 перелік основних обов’язкових засобів навчання;

 список рекомендованої літератури.

У професійно-технічних навчальних закладах першого атестаційного рівня тривалість професійної підготовки складає на 4 розряд 789 годин, на 5 розряд 544 години.

У професійно-технічних навчальних закладах другого та третього атестаційних рівнів тривалість первинної професійної підготовки встановлюється відповідно до рівня кваліфікації, яку набуває учень, що визначається робочим навчальним планом.

Нормативні терміни навчання на другому ступені професійно-технічної освіти не повинні перевищувати:

для осіб, які мають повну загальну середню освіту, - 1,5 року;

для осіб, які мають базову загальну середню освіту і здобувають повну загальну середню освіту, - 4 роки;

для осіб, які мають базову загальну середню освіту або, як вийняток, не мають її і поки не здобувають повної загальної середньої освіти,  - 2 роки.

При організації перепідготовки за робітничими професіями термін професійного навчання встановлюється на основі термінів, передбачених для первинної професійної підготовки робітників з відповідної професії, при цьому навчальна програма перепідготовки може бути скорочена до 50% за рахунок виключення раніше вивченого матеріалу за наявності у слухача документа про присвоєння робітничої професії.

У разі необхідності зазначені терміни навчання можуть бути подовжені за рахунок включення додаткового навчального матеріалу відповідно до вимог сучасного виробництва, конкретного робочого місця, замовників робітничих кадрів тощо.

Типовим навчальним планом передбачено резерв часу для вивчення предметів за потребою ринку праці (“Техніка пошуку роботи”, “Ділова етика і культура спілкування” та ін.).

У професійно-технічних навчальних закладах другого та третього атестаційних рівнів наприкінці вивчення предмета “Спецтехнологія” проводиться атестація за рахунок часу, відведеного на його вивчення.

Освітньо-кваліфікаційні характеристики випускника складені на основі кваліфікаційної характеристики Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (ДКХП Випуск 1, Розділ 1 “Професій керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців, які є загальними для всіх видів економічної діяльності”, Краматорськ, 2001р.), досягнень науки і техніки, впровадження сучасних технологічних процесів, передових методів праці, врахування регіональних особливостей галузі, потреб роботодавців і містять вимоги до рівня знань, умінь та навичок. Крім основних вимог до рівня знань, умінь та навичок до кваліфікаційних характеристик включено вимоги, передбачені Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників, „Загальні положення”, п.п. 9.1, 10, вип.1, розд.2, Краматорськ, 1998р.

Професійно-практична підготовка здійснюється у навчальних майстернях, лабораторіях, навчально-виробничих дільницях та безпосередньо на робочих місцях підприємств.

Професійно-технічний навчальний заклад, підприємство, установа, організація мають право відповідно до змін у техніці, технологіях, організації праці тощо, самостійно визначати варіативний компонент змісту професійно-технічної освіти у робочих навчальних планах (до 20 відсотків у межах загального часу) та робочих навчальних програмах (до 20 відсотків навчального предмета і виробничого навчання). Зміни затверджуються згідно діючої нормативної бази.

Типовими навчальними планами  передбачено тижневе навантаження учнів, слухачів не більше 36 годин при денному навантаженні не більше 8 академічних годин теоретичного навчання і 6 годин виробничого навчання. Під час проходження виробничої практики можливе навантаження учнів - слухачів до 40 годин при досягненні ними 18-річного віку.

Після завершення навчання кожний учень, слухач повинен уміти самостійно виконувати всі роботи, передбачені освітньо-кваліфікаційною характеристикою, технологічними умовами і нормами, встановленими у відповідній галузі.

До самостійного виконання робіт учні/слухачі допускаються лише після навчання і перевірки знань з охорони праці.

Кваліфікаційна пробна робота проводиться за рахунок часу, відведеного на виробничу практику. Перелік кваліфікаційних пробних робіт розробляється професійно-технічними навчальними закладами відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик.

Критерії кваліфікаційної атестації випускників визначаються 12-ти бальною шкалою оцінювання навчальних досягнень учнів, слухачів. Присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня „кваліфікований робітник” відповідного розряду можливе за умови отримання учнем, слухачем не менше чотирьох балів за критеріями кваліфікаційної атестації.

Особі, яка опанувала курс професійно-технічного навчання і успішно пройшла кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень “кваліфікований робітник” з набутої професії відповідного розряду та видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації, зразок якого затверджується Кабінетом Міністрів України.

Випускнику професійно-технічного навчального закладу другого та третього  атестаційних рівнів, якому присвоєно освітньо-кваліфікаційний рівень „кваліфікований робітник”, видається диплом, зразок якого затверджується Кабінетом Міністрів України.

Особі, яка не закінчила повний курс навчання у професійно-технічному навчальному закладі другого та третього атестаційних рівнів,  але за результатами кваліфікаційної атестації їй присвоєно освітньо-кваліфікаційний рівень „кваліфікований робітник” з набутої професії відповідного розряду видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації, зразок якого затверджується Кабінетом Міністрів України.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освітньо – кваліфікаційна характеристика випускника

професійно-технічного навчального закладу

 

1.     Професія – 4112   оператор компютерного набору

2.            Кваліфікація - 4 розряд

3.            Кваліфікаційні вимоги

 

Повинен знати: правила експлуатації комп’ютерної техніки і систем зв’язку; технологію опрацювання даних, робочі інструкції, програми, макети, інші нормативні і методичні матеріали щодо техніки проведення та послідовності виконання операцій у комп’ютерних системах (мережах); стандарти уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації; діловодство; правила орфографії та пунктуації; технічні вимоги до магнітних дисків, паперу, витратних матеріалів для принтера; основи організації праці, трудового законодавства; правила і норми охорони праці.

Повинен уміти: виконувати операції з документами та базами даних, на комп’ютерному устаткуванні (введення, опрацювання, накопичення, систематизація та виведення інформації) відповідно до затверджених процедур та інструкцій з використанням периферійного обладнання, систем передавання (приймання) даних на відстань. Готувати до роботи устаткування: магнітні диски, стрічки, картки, папір. Працює в текстовому редакторі з введенням тексту та його редагуванням. Оперувати з файлами, записує текст на дискету чи переносить на папір за допомогою  принтера. Виконувати інші операції технологічного процесу опрацювання інформації (приймає і контролює вхідні дані, готує, виводить та передає вихідні дані). Керувати режимами роботи периферійного обладнання згідно із робочими завданнями (підготовка текстів документів та розрахунків, таблиць, переліків, списків, тощо). Своєчасно застосовувати корекційні дії в разі появи недоліків у роботі устаткування. Доповідати відповідальному працівникові про виявлені відхилення від установлених норм функціонування комп’ютерного устаткування. Використовувати обладнання для передавання (приймання) інформації на відстань відповідно до вимог призначених для цього програм.

Постійно удосконалювати уміння та навички праці з клавіатурою. У разі необхідності виконувати обов’язки секретаря керівника (організації, підприємства, установи), веде діловодство.

4.            Загальнопрофесійні вимоги

Повинен знати і застосовувати на практиці:

а) кращий досвід роботи за професією на підприємствах, в установах, організаціях даної та суміжних галузей, конкуруючих фірм в інших країнах;

б) економічні досягнення, необхідні для успішного виконання професійних завдань і обов’язків;

в) призначення, порядок установлення та перегляду норм праці, тарифних ставок, посадових окладів, розцінок;

г) виробничі (експлуатаційні) інструкції, інструкції з охорони праці, пожежної безпеки та правила внутрішнього трудового розпорядку;

д) норми ділової поведінки та етики професійних відносин;

е) основні положення і порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників;

є) застосування Кодексу законів про працю України та інших законодавчих актів, що регулюють професійну зайнятість громадян.

Повинен:

а) раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці;

б) дотримуватись норм технологічного процесу;

в) використовувати правила щодо здійснення діяльності, спрямованої на зміни або визначення стану предметів виробництва, технічне ослуговування чи ремонт засобів технічного оснащення;

г) забезпечувати працездатний стан і показники надійності виробничої або функціональної системи за параметрами якості продукції, продуктивності, матеріальних і вартісних витрат на виготовлення продукції (надання послуг);

д) застосовувати способи і прийоми попередження відмов технологічних систем і виникнення браку;

е) сприяти ефективній діяльності виробничих і функціональних систем вищих рівнів (ділянці, відділу, іншого підрозділу підприємтсва, установи, організації в цілому);

є) знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, правила безпечної експлуатації устаткування, машин, механізмів, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;

ж) додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

з) виконувати заходи для поліпшення умов праці, передбачені трудовим та колективним договорами і правилами внутрішнього трудового розпорядку;

и) використовувати, в разі необхідності, засоби попередження та усунення  природних і непередбачених виробничих негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо).

5.            Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти: повна загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи.

6.            Сфера професійного використання випускника:

-         обслуговування комп ютерних і інтелектуальних пристроїв, систем і мереж обробки інформації та прийняття рішень;

-         комп ютерна обробка текстової, графічної та образної інформації;

-         обслуговування комп ютерізованих інтегрованих і робототехнічних систем.

7.            Специфічні вимоги:

7.1. Вік: по закінченні терміну навчання – не менше 17 років.

7.2. Стать: жіноча, чоловіча.

7.3. Медичні обмеження.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

підготовки кваліфікованих робітників

Професія – 4112   оператор компютерного набору

                                                   Кваліфікація - 4 розряд

                                         Загальний фонд навчального часу 789 годин

 

№ з/п

Навчальні предмети

Кількість годин

Всього

З них на лабораторно-практичні роботи

2.

Загальнопрофесійна підготовка

61

 

2.1.

Основи галузевої економіки і підприємництва

17

 

2.2.

Основи правових знань

17

 

2.3.

Правила дорожнього руху

8

 

2.4.

Резерв часу

19

 

3.

Професійно-теоретична підготовка

237

109

3.1.

Основи роботи на ПК

156

84

3.2.

Машинопис

27

16

3.3.

Основи діловодства

27

9

3.4.

Основи роботи в Internet

17

 

3.5.

Охорона праці

10

 

4.

Професійно-практична підготовка

484

 

4.1.

Виробниче навчання

246*

 

4.2.

Виробнича практика

238

 

5.

Консультації

30

 

6.

Державна кваліфікаційна атестація (або поетапна атестація при продовженні навчання)

7

 

7.

Загальний обсяг навчального часу (без п.5)

789

 

 

Примітка:

204* - Лабораторно-практичні роботи враховуються в професійно-практичній підготовці (виробниче навчання )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень для підготовки

кваліфікованих робітників за професією

“Оператор комп’ютерного набору”

 

1

Кабінети:

 

Основ галузевої економіки і підприємництва

 

Основ правових знань

 

Основ роботи на ПК

 

Машинопису

 

Основ діловодства

 

Основ роботи в Internet

 

Охорони праці та правил дорожнього руху

2

Лабораторії:

 

Основ роботи на ПК

 

Машинопису

 

Основ діловодства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Типова навчальна програма з предмета

«Основи галузевої економіки та підприємництва»

 

з/п

Тема

Кількість годин

Всього

З них на лабораторно-практичні роботи

1.      

Вступ. Основні поняття галузевої економіки та підприємництва

2

 

2.      

Ринок та ринкові відносини

3

 

3.      

Підприємництво

2

 

4.      

Економічні показники виробництва

3

 

5.      

Організація і оплата праці

2

 

6.      

Трудові ресурси

3

 

7.      

Власність та її еконмоічна сутність

2

 

 

Всього годин:

17

 

 

Тема 1. Вступ. Основні поняття галузевої економіки та підприємництва

Основні завдання курсу “Основи галузевої економіки і підприємництва”. Значення економічних знань для робітників у перехідний період розвитку економіки України. Необхідність вивчення курсу для підготовки кваліфікованих конкурентоспроможних робітників.

Стан та проблеми становлення національної економіки України. Завдання перед економіки на шляху переходу від командно-адміністративної форми до соціально орієнтованої еконмоіки.

Перспективи розвитку економіки України.

Основні еконмоічні терміни та поняття.

Економіка та її місце в суспільному житті. Типи економічних систем. Поняття “Національна економіки”, її зміст та межі. Суб’єкти національної еконмоіки та їх інтереси. Багатоукладність економіки. Товарне виробництво, його типи та види.

Закони галузевої економіки і підприємництва. Розвиток товарно-грошових відносин на сучасному етапі. Конкуренція – найважливіша властивість ринку.

Інфляція, причини та наслідки.

 

Тема 2. Ринок та ринкові відносини

Поняття, сутність ринку, його роль. Принципи ринкової економіки. Функції та структура ринку. Умови функціонування ринку. Ринкова інфраструктура та її функції. Закон попиту та пропозицій у системі законів ринкової економіки. Суть соціально орієнтованої ринкової економіки. Необхідність та особливості переходу економіки України до соціально орінтованої ринкової економіки. Економічна роль держави в умовах ринку.

 

 

Тема 3. Підприємництво

Підприємництво – соціально-економічна основа ринкової економіки. Організаційно-економічні форми підприємництва. Особливості підприємництва у галузі та тенденції його розвитку. Розвиток і види підприємств. Умови та порядок створення, реорганізація та ліквідація підприємств. Фонди підприємств.

 

Тема 4. Економічні показники виробництва

Показники ефективності виробництва. Витрати виробництва. Собівартість продукції та шляхи її зниження. Поняття про ціни та їх види. Фактори підвищення та зниження цін. Особливості регулювання цін на продукцію.

Дохід та його економічна природа. Види доходу. Розподіл та використання доходу на підприємстві.

Рентабельність виробництва, суть, показниеи. Фактори, що впливають на підвищення прибутковості підприємства. Система оподаткування доходів підприємства. Класифікація податків. Механізм оподаткування. Особливості оподаткування в умовах ринкових відносин. Пільги при оподаткуванні доходів.

 

Тема 5. Організація і оплата праці

Форми організації праці. Організація робочого місця. Раціональний режим праці і відпочинку.

Норми праці, порядок їх встановлення і перегляду.

Тарифна система та її елементи. Класифікаційні розряди (класи), категорії, порядок їх присвоєння.

Заробітна плата, її форми і система. Види заробітної плати. Матеріальне стимулювання працівників залежно від наслідків господарювання.

Права працівників на оплату праці та її захист. Законодавствуо про оплату праці. Мінімальна заробітна плата. Заробітна плата в умовах ринкової економіки. Реальна заробітна плата і захист від інфляції. Суспільні фонди споживання.

Складові доходів населення. Бідність. Медичне страхування. Соціальні гарантії вивільнюваним працівникам та незайнятому населенню. Проблеми соціального захисту.

 

Тема 6. Трудові ресурси

Трудові ресурси та їх використання. Продуктивність праці, показники та їх визначення.

Зайнятість населення, сучасні проблеми, нові підходи і форми регулювання. Регулювання відносин зайнятості. Служби зайнятості в Україні.

Безробіття, його форми. Міграція насеелння.

Ринок праці. Особливості його формування у країнах з різним рівнем розвитку економіки. Регулювання відносин на ринку праці на підставі систем колективних договорів.

Роль підготовки кадрів. Удосконалення системи професійного навчання робітничих кадрів, перепрофілювання та підготовка конкурентоспроможних робітників з урахуванням суспільних потреб – основа соціального захисту.

Тема 7. Власність та її еконмоічна сутність

Власність та її економічна сутінсть. Роздержавлення та приватизація. Відтворення суспільного продукту. Національний дохід.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Типова навчальна програма з предмета

«Основи правових знань»

 

з/п

Тема

Кількість годин

Всього

З них на лабораторно-практичні роботи

1.

Право - соціальна цінність, складова частина загальнолюдської культури. Поняття та ознаки правової держави

1

 

2.

Конституційні основи України

5

 

3.

Цивільне право і відносини, що ним регулюються

1

 

4.

Господарство і право

1

 

5.

Захист господарчих прав та інтересів. Розгляд господарчих спорів

1

 

6.

Праця, закон і ми

1

 

7.

Адміністративний проступок і адміністративна відповідальність

1

 

8.

Злочин і покарання

2

 

9.

Правова охорона природи. Охорона природи – невід’ємна умова економічного та соціального розвитку України

1

 

 

Всього годин:

17

 

 

Тема 1. Право - соціальна цінність, складова частина загальнолюдської культури. Поняття та ознаки правової держави

Право у житті кожного з нас. Право – цінність, одна із засад державного і суспільного життя. Принципи права – його провідні основоположні ідеї. Морально-етична природа права. Той, хто Порушується юридичних законів -  порушується законів совісті. Правомірна поведінка і правопорушення. Юридична відповідальність.

Поняття правосвідомості як регулятора правомірної поведінки, чинника зміцнення правопорядку і законності.

Загальна характеристика держави. Держава і громадянське суспільство. Засади правової держави: повне народовладдя; верховенство права; політичний, економічний та ідеологічний плюралізм; розподіл державної влади на законодавчу, виконавчу і судову; забезпечення прав людини.

Значення правосвідомості і правової культури у побудові правової держави.

 

Тема 2. Конституційні основи України

Визначення державного (конституційного) права. Поняття Конституції як Основного Закону держави. Загальні засади Основного Закону України. Україна – суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава. Державні символи України.

Громадянин і держава. Поняття громадянства в Україні. Правове становище громадян України, їхня рівноправність. Права осіб, які належать до національних меншин, - невід’ємна частина загальновизнаних прав людини. Гарантування громадянам України права на національно-культурні  надбання та мову.

Основні особистості, соціально-економічні, культурні та політичні права і свободи громадян України.

Особисті права і свободи громадян: право кожної людини на життя, на повагу до гідності, на свободу та особисту недоторканість; недоторканість житла кожного, таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, право на захист від втручання в особисте і сімейне життя тощо. Соціально-економічні та культурні права і свободи громадян: право приватної власності; право на підприємницьку діяльність; право користуватися об’єктами права державної та комунальної власності; право на освіту; право на працю; право на соціальний захист у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та  в інших випадках , передбачених законом та ін. Політичні права і свободи громадян: право брати участь в управлінні державними справами; право на свободу об’єднання у політичні партії та громадські організації тощо. Єдність прав і обов’язків громадян. Вільність і рівність усіх людей у своїй гідності і правах. Невідчужуваність і невід’ємність прав і свобод людини.

Вибори, референдум в Україні. Здійснення волевиявлення народу через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії в Україні. Основні засади виборів народних депутатів України. Поняття про референдуми, їх види. Проголошення та призначення Всеукраїнського референдуму.

Верховна рада України ( парламент). Верховна Рада – представницький орган державної влади в Україні. Її склад, структура, повноваження і порядок роботи. Народний депутат України – повноважний представник народу України у Верховній Раді України та відповідальний перед ним.

Президент України - глава держави. Обрання Президента України та його повноваження. Припинення повноважень Президента України.

Кабінет Міністрів України – вищий орган у системі органів виконавчої влади. Відносини між виконавчою владою – Кабінетом Міністрів України і Президентом та Верховною Радою України. Місцеві державні адміністрації – складові системи органів державної виконавчої влади.

Прокуратура.

Правосуддя. Конституційний суд України. Здійснення правосуддя в Україні винятково судами. Система судів в Україні. Основні засади судочинства. Статус суддів, їх незалежність та недоторканість. Вища рада юстиції. Конституційний Суд України – єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні. Склад конституційного Суду України – єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні. Склад Конституційного Суду України. Порядок призначення та строк повноважень його суддів. Повноваження Конституційного Суду України.

Територіальний устрій України. Автономна республіка Крим.

Місцеве самоврядування. Поняття місцевого самоврядування в Україні, його система та повноваження.

 

Тема 3. Цивільне право і відносини, що ним регулюються

Поняття цивільного права України. Цивільне законодавство. Цивільні правовідносини та їх регулювання. Суб’єкти цивільних правовідносин. Юридичні особи. Об’єкти цивільних правовідносин.

Право власності. Захист права власності.

Поняття, зміст і принципи приватизації.

Цивільно-правові угоди. Поняття, види та формули угод. Договір як різновид угоди. Договірні зобов’язання. Окремі види зобов’язань.

Цивільно-правова відповідальність. Поняття та мета цивільно-правової відповідальності. Зобов’язання, що виникають у разі заподіяння шкоди. Цивільно-правова відповідальність неповнолітніх.

Спадкове право.

Підстави спадкоємства. Спадкоємство за законом. Спадкоємство за заповітом.

 

Тема 4. Господарство і право

Поняття господарського права та його роль у регулюванні господарських відносин. Система господарського права. Господарське законодавство, господарські правовідносини. Суб’єкти господарського права. Правове становище господарських організацій. Правове становище підприємництв і об’єднань.

Правові основи приватизації державних підприємств. Правове становище кооперативів, господарських товариств, господарських об’єднань. Правовий режим майна господарських організацій. Зобов’язання у господарському праві. Господарський договір. Основні типи та види господарського договору. Зміст і порядок укладання господарських відносин.

Підприємництво в Україні. Законодавство про підприємницьку діяльність. Поняття підприємництва. Обмеження у здійсненні підприємницької діяльності. Державна реєстрація підприємництва. Припинення підприємницької діяльності.

Відповідальність у господарських відносинах . Види відповідальності за порушення господарського законодавства.

Правове регулювання неспроможності, банкрутства суб’єктів підприємницької діяльності.

Правове регулювання окремих галузей господарства. Правове регулювання промисловості. Правове регулювання. Правове регулювання господарських відносин у капітальному будівництві. Правове регулювання господарських відносин у сфері транспорту. Правове регулювання господарських відносин у сфері транспорту. Правове регулювання господарської діяльності у сільському господарстві.

Правове регулювання господарських відносин у галузі торгівлі, побутового обслуговування та громадського харчування.

 

Тема 5. Захист господарських прав та інтересів. Розгляд господарських спорів

Загальні положення. Органи, що вирішують господарські спори. Закони, які використовуються при розв’язанні господарських спорів. Доарбітражне врегулювання господарських спорів. Порушення справ у арбітражному суді. Учасники арбітражного процесу. Подання позову. Вирішення господарських спорів.

 

Тема 6. Праця, закон і ми

Трудовий договір. Право громадян України на працю.

Загальна характеристика трудового права України. Трудовий договір. Робочий час і час відпочинку. Заробітна плата.

Трудова дисципліна. Матеріальна відповідальність робітників і службовців за шкоду, заподіяну підприємству, організації.

Охорона праці. Відповідальність підприємства за шкоду, заподіяну працівникові.

Розгляд трудових спорів. Особливості правового регулювання трудових відносин в окремих галузях господарства.

 

Тема 7. Адміністративний проступок і адміністративна  відповідальність

Визначення та загальні положення адміністративного права. Поняття та організація державного управління. Роль адміністративного права у регулюванні відносин у сфері державного управління. Поняття адміністративного правопорушення і адміністративної відповідальності.

Адміністративна відповідальність неповнолітніх. Адміністративна відповідальність за господарські правопорушення.

 

Тема 8. Злочин і покарання

Поняття кримінального права. Загальні положення кримінального права. Злочин та інші правопорушення.

Поняття та підстави кримінальної відповідальності. Кримінальна відповідальність неповнолітніх. Обставини, що виключають суспільну небезпеку і протиправність діяння. Необхідна оборона. Затримання злочинця. Крайня необхідність.

Співучасть у злочині. Поняття кримінального покарання. Доцільність, справедливість покарання як один із засобів боротьби зі злочинністю.

Види покарань. Поняття індивідуалізації покарання стосовно особи відповідно до вчинку.

Звільнення від кримінальної відповідальності та від покарання.

Кримінальна відповідальність за господарські злочини.

 

Тема 9. Правова охорона природи. Охорона природи – невід’ємна умова економічного та соціального розвитку України

Екологічне право та його роль у регулюванні системи “природа – людина – суспільство”. Основні принципи охорони навколишнього середовища.

Знання закону – важлива умова попередження екологічних правопорушень, збереження природи.

Екологізація усього виробничо-господарського – принцип господарювання. Єдність основних прав і обов’язків підприємств щодо охорони навколишнього середовища, раціонального використання земель.

Охорона вод, лісів, надр землі та їх використання. Охорона тваринного світу. Охорона атмосферного повітря від забруднення.

Відповідальність за порушення законодавства про охорону навколишнього середовища.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Типова навчальна програма з предмета

„Правила дорожнього руху”

 

з/п

Назва теми

Кількість годин

Всього

З них на лабораторно-практичні роботи

1.

Загальні положення, терміни та визначення

1

 

2.

Обов'язки та права пішоходів і пасажирів

1

 

3.

Вимоги до водіїв мопедів, велосипедів, осіб, які керують гужовим транспортом, і погоничів тварин

1

 

4.

Регулювання дорожнього руху

1

 

5.

Рух транспорту й безпека пішоходів і пасажирів

1

 

6.

Особливі умови руху

1

 

7.

Надання першої медичної допомоги підчас дорожньо-транспортних пригод

1

 

8.

Відповідальність за порушення правил дорожнього руху

1

 

Всього годин:

8

 

 

Тема 1.  Загальні положення, терміни і визначення

Загальні положення, терміни та визначення Закону України "Про дорожній рух". Правила дорожнього руху як правова основа дорожнього руху, що має створювати безпечні умови для усіх його учасників.

Закон України "Про дорожній рух" про порядок навчання різних груп населення Правил дорожнього руху.

Аналіз дорожньо-транспортних пригод у населеному пункті, області та причини їх виникнення.

Загальна структура і основні вимоги Правил дорожнього руху.

Порядок введення обмежень у дорожньому русі, відповідність обмежень, інструкцій та інших нормативних актів вимогам Правил дорожнього руху.

Терміни та визначення, що містять Правила дорожнього руху.

 

Тема  2. Обов’язки та права пішоходів і пасажирів

Порядок руху пішоходів у населених пунктах.

Особливості руху пішоходів, які переносять громіздкі предмети, осіб, які пересуваються в інвалідних колясках без двигуна, керують велосипедом, мопедом та мотоциклом, тягнуть санки, візок тощо.

Порядок руху пішоходів за межами населених пунктів. Рух пішоходів у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості. Груповий рух людей дорогою. Пішохідний перехід. Порядок переходу проїжджої частини дороги. Дії пішоходів при наближенні транспортного засобу з увімкненим проблисковим маячком і спеціальним звуковим сигналом.

Дії пішоходів, які причетні до дорожньо-транспортної пригоди.

Поведінка пасажирів на зупинках маршрутного транспорту.

Правила посадки і висадки.

Правила і обов'язки    пасажирів при    користуванні транспортними засобами.

Дії пасажирів при дорожньо-транспортній пригоді.

 

Тема 3. Вимоги до водіїв мопедів, велосипедів, осіб, які керують гужовим транспортом, і погоничів тварин

Віковий ценз і вимоги до велосипедистів і водіїв мопедів, гужового транспорту і погоничів тварин. Технологічний стан і обладнання транспортних засобів.

Розміщення транспортних засобів на проїжджій частині дороги.

Правила користування велосипедною доріжкою. Випадки, коли рух зазначених транспортних засобів і прогін тварин забороняється.

Небезпечні наслідки порушення вимог руху велосипедами, мопедами, гужовим транспортом і прогоном тварин.

Дорожні знаки та їх значення в загальній системі організації дорожнього руху, їх класифікація.

Дорожня розмітка та її значення в загальній системі організації дорожнього руху, класифікація розмітки.

Дорожнє обладнання як допоміжний засіб забезпечення регулювання дорожнього руху на небезпечних ділянках "трас.

Типи світлофорів. Значення сигналів світлофора. Світлофори, що регулюють рух пішоходів.

Значення сигналів регулювальника. Руки, що витягнуті в сторони, опущені; права рука зігнута перед грудьми; права рука витягнута вперед; рука, піднята вгору; інші сигнали регулювальника.

Перевага сигналів регулювальника над сигналами світлофора, дорожніми знаками і розміткою.

 

Тема 4. Регулювання дорожнього руху

            Дорожні знаки та їх значення в загальній системі організації дорожнього руху, їх класифікація.

            Дорожня розмітка та її значення в загальній системі організації дорожнього руху, класифікація розмітки.

            Дорожнє обладнання, як допоміжний засіб забезпечення регулювання дорожнього руху на небезпечних ділянках трас.

            Типи світлофорів. Значення сигналів світлофора. Світлофори, що регулюють рух пішоходів.

            Значення сигналів регулювальника. Руки, що витягнуті в сторони, опущені; права рука зігнута перед грудьми; права рука витягнута вперед; рука, підтягнута вгору; інші сигнали регулювальника.

            Перевага сигналів регулювальника над сигналами світлофора, дорожніми знаками і розміткою.

 

Тема 5. Рух транспорту і безпека пішоходів і пасажирів

Правосторонній рух транспорту і безпека пішоходів. Рух у декілька рядів.

Взаємна увага - умова безпеки руху. Види і призначення попереджувальних сигналів. Правила подачі світлових сигналів або рукою. Небезпечні наслідки порушення правші подавання попереджувальних сигналів.

Швидкість руху, дистанція та інтервал.

Поняття про шлях гальмування. Фактори, що впливають на величину шляху гальмування.

Види перехресть. Порядок руху на перехрестях. Зупинка і стоянка.

 

Тема 6. Особливі умови руху

Перевезення пасажирів при буксируванні транспортних засобів. Навчальна їзда. Умови, за яких дозволяється навчальна їзда.

Початкове навчання керування транспортними засобами. Навчальна їзда на дорогах.

Рух у житловій зоні. Переваги пішоходів при русі в житловій зоні.

Автомагістралі і автобани, їх основні ознаки.

Рух по автомагістралях і автобанах.

Основні ознаки гірських доріг і крутих спусків. Вимоги правил руху на гірських дорогах і крутих спусках.

 

Тема 7. Надання першої медичної допомоги під час дорожньо-транспортних пригод

Визначення і термінове припинення дії фактора травмування, звільнення потерпілого із пошкодженого транспортного засобу. Подання першої медичної допомоги. Правила і способи перенесення потерпілого. Правила і способи транспортування потерпілого на різних видах транспорту.

Соціально-економічні і правові наслідки ДТП і порушення ПДР. Поняття і види адміністративних порушень. Кримінальна відповідальність. Відповідальність за нанесення матеріальної та природо-екологічної шкоди.

 

Тема 8. Відповідальність за порушення Правил дорожнього руху

Соціально-економічні і правові наслідки ДТП і порушення ПДР. Поняття і види адміністративних порушень. Кримінальна відповідальність. Відповідальність за нанесення матеріальної та природо-екологічної шкоди.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Типова навчальна програма з предмета

„Основи роботи на ПК”

 

з/п

Тема

Кількість годин

Всього

З  них на лабораторно-практичні роботи

1.

Склад і структура персонального комп'ютера

3

2

2.

Основні команди операційної системи MS-DOS

4

 

3.

Програма-оболонка Norton Commander     

4

2

4.

Операційна система Windows

15

10

5.

Текстовий редактор Microsoft Word

45

16

6.

Табличний процесор Microsoft Excel

55

38

7.

Система управління базами даних Microsoft Access

30

16

              Всього годин:

 156

84

 

 

Тема 1. Склад і структура персонального комп'ютера

Вимоги безпеки при роботі з ПК. Логічна схема комп'ютера. Схема фон Неймана. Пристрої введення-виведення інформації. Клавіатура. Призначення клавіш на клавіатурі. Дисплей. Типи, основні характеристики та принципи роботи дисплея. Принтер. Типи принтерів. Сканер. Модем. Пам’ять ЕОМ. Внутрішня і зовнішня пам’ять комп’ютера. Оперативна пам’ять комп’ютера. Процесор. Основні характеристики та функції процесора. Дискові накопичувачі, їх основні характеристики та принципи роботи. Основні характеристики комп’ютера. Огляд сучасної обчислювальної техніки. Технічні характеристики комп’ютерів. Програмне забезпечення. Операційні системи та пакети прикладних програм, сервісні програми, драйвери, антивірусні програми. 

Після вивчення даної теми учні повинні знати: структуру інформаційної системи. Призначення та функції основних складових апаратної частини інформаційної системи. Основні характеристики і функції процесора. Види пам’яті комп’ютера. Види пристроїв введення-виведення інформації. Види зовнішніх запам’ятовуючих пристроїв комп’ютера. Види дисків та їх основні характеристики. Основні характеристики комп’ютерів. Правила техніки безпеки при роботі в комп’ютерному класі. Призначення клавіш ПК.

Лабораторно-практична робота № 1

Знайомство з апаратним забезпеченням персональних комп'ютерів.

Лабораторно-практична робота № 2

Знайомство з програмним забезпеченням персональних комп'ютерів.

Тема 2. Основні команди операційної системи MS-DOS

Основні функції операційних систем. Файлові системи. Поняття файлу. Назва та розширення імені файлу. Каталоги та підкаталоги файлів. Маршрут до файлу. Структура MS-DOS. Завантаження.

Копіювання файлів. Створення та вилучення файлів. Перейменування файлів. Перегляд каталогів. Створення каталогів. Вилучення каталогів. Заміна поточного каталогу. Файл CONFIG.SYS та AUTOEXEC.BAT.

Тема 3. Програма-оболонка Norton Commander

Загальна характеристика оболонки NC. Завантаження та завершення оболонки NC. Панелі NC. Функціональні клавіші NC. Інтерфейс користувача. Меню NC.  Створення каталогів в Norton Commander. Дерево каталогів, переміщення по дереву каталогів. Робота з каталогами. Виділення довільної групи файлів. Копіювання файлів та каталогів. Переміщення та перейменування файлів та каталогів. Робота з дискетами. Перехід на інший диск. Пошук файлів на диску. Загальні відомості архівування файлів.

Основні обслуговуючі програми ПК. Перевірка та оптимізація жорстких та гнучких магнітних дисків.

Лабораторно-практична робота № 3

Знайомство з панеллю Norton Commander. Використання допомоги.

Лабораторно-практична робота № 4

Панель Norton Commander.

Тема 4.Операційна система Windows

Початок роботи з Windows. Загальні відомості. Основні дії з мишею. Кнопка “Пуск”. Головне меню. Робочий стіл. Панель задач. Панель управління. Робота з вікнами. Одержання допомоги. Панелі інструментів. Використання меню. Контекстне меню. Створення файлів за допомогою додатків. Збереження документів.  Програма “Проводник”. Програма “Мой компьютер” . Програма Windows Commander. Перегляд змісту дисків, папок, файлів. Створення папок. Копіювання і переміщення файлів і папок. Перейменування файлів і папок. Пошук файлів і папок. Вилучення і відновлення вилучених файлів. „Корзина”.

 Форматування гнучких дисків. Архівація та розархівація файлів за допомогою WinZip. Архівація та розархівація файлів за допомогою RAR. Службові програми Windows. Програма Scandisk та Disk Defragmenters.

Лабораторно-практична робота № 5

Вікно Windows. Знайомство з обєктами Робочого столу Windows. Панель задач.

Лабораторно-практична робота № 6

Обєкти Робочого столу Windows.

Лабораторно-практична робота № 7

Знайомство. з головним меню. Кнопка Пуск.

Лабораторно-практична робота № 8

Головне меню.

Лабораторно-практична робота №  9

Знайомство зі структурою стандартного вікна Windows. Робота з вікнами.

Лабораторно-практична робота № 10

Робота з вікнами.

Лабораторно-практична робота № 11

Знайомство з програмою Провідник.

Лабораторно-практична робота № 12

Програма Провідник.

Лабораторно-практична робота № 13

Програма Провідник.

Лабораторно-практична робота № 14

Програма Провідник.

Тема 5. Текстовий редактор  Microsoft Word

Завантаження та завершення текстового редактора Word. Створення, завантаження та збереження файлів-документів. Вікно  редактора Word. Меню Word. Режим огляду документів. Різні прийоми виділення тексту. Введення, редагування тексту. Перевірка орфографії і граматики. Робота зі шрифтом. Вікно “Шрифт”. Команда “Найти и заменить”.  Встановлення розмірів полів у вікні діалогу „Параметры страницы”. Орієнтація сторінки. Встановлення розмірів полів за допомогою лінійки. Форматування абзаців. Робота і відступами. Використання маркованих і нумерованих списків. Форматування списків. Таблиці. Побудова таблиць. Форматування таблиць. Заповнювання таблиць. Робота з таблицями. Створення колонок, робота з ними. Поля Word. Поля злиття. Функція “Злиття”. Робота з графічними об’єктами. Взаємне розміщення тексту і графіки Створення буквиць Робота з написами. Використання WordArt. Вставка спеціальних символів. Малювання схем. Колонтитули. Нумерація сторінок. Перегляд документів перед друком.

Лабораторно-практична робота №  15

Знайомство з вікном прикладання Microsoft Word.

Лабораторно-практична робота №  16

Панелі інструментів.

Лабораторно-практична робота № 17

Панелі інструментів.

Лабораторно-практична робота №  18

Знайомство з вікном документу.

Лабораторно-практична робота №  19

Робота з мишею.

Лабораторно-практична робота №  20

Знайомство з прийомами виділення і редагування тексту.

Лабораторно-практична робота №  21

Створення документу.

Лабораторно-практична робота №  22

Збереження документу.

Лабораторно-практична робота №  23

Редагування документу.

Лабораторно-практична робота №  24

Редагування документу.

Лабораторно-практична робота №  25

Форматування документу.

Лабораторно-практична робота №  26

Форматування документу. Параметри сторінки.

Лабораторно-практична робота №  27

Поля Microsoft Word.

Лабораторно-практична робота №  28

Поля Microsoft Word.

Лабораторно-практична робота №  29

Елементи автоматизації при роботі з текстом.

Лабораторно-практична робота №  30

Елементи автоматизації при роботі з текстом.

Тема 6. Табличний процесор Microsoft Excel.

Завантаження та завершення програми Microsoft Excel. Створювання, завантаження та збереження файлів(книг). Вікно програми.  Меню Excel. Панелі інструментів програми Microsoft Excel. Робота з аркушами книги. Робота з комірками електронної таблиці. Введення і редагування даних. Форматування комірок та діапазонів комірок.  Переміщення по таблиці. Засоби виділення фрагментів електронної таблиці.  Автоформат. Використання формул при обчислюваннях у таблицях Microsoft Excel.  Створення формул, ввід формул. Функції. Майстер функцій. Категорії функцій. Логічні та математичні функції. Функції “дата/время”. Функції користувача. Вставлення функцій. Використання функцій при обчислюваннях у Microsoft Excel.  Виконання обчислень з даними з різних аркушів. Масиви. Масиви у формулах.

Майстер діаграм. Основні елементи діаграми. Редагування і форматування елементів діаграми. Створення списку. Робота зі списками. Лінійні бази даних в Excel. Створення баз засобом уведення даних у таблицю та з використуванням форм. Сортування , фільтрація, розширений фільтр.  “Авто фільтр”. Попередній огляд і друк робочого аркушу в Microsoft Excel.

Лабораторно-практична робота №  31

Типи даних у Excel. Увід даних.

Лабораторно-практична робота №  32

Типи даних у Excel. Увід даних.

Лабораторно-практична робота №  33 

Адреси комірок. Редагування комірок. Рядок формул.

Лабораторно-практична робота №  34

Адреси комірок. Рядок формул.

Лабораторно-практична робота №  35

Вікно документу. Прийоми роботи з аркушами  книги. Переміщення аркушів. Вставлення і вилучення аркушів. Перейменування аркушів.

Лабораторно-практична робота №  36

Вставлення і вилучення аркушів. Перейменування аркушів

Лабораторно-практична робота №  37

Створення формул. Введення формул.

Лабораторно-практична робота №  38

Створення формул. Введення формул.

Лабораторно-практична робота №  39 

Відносні і абсолютні адреси комірок.

Лабораторно-практична робота №  40

Відносні і абсолютні адреси комірок.

Лабораторно-практична робота №  41

Майстер функцій. Математичні функції.

Лабораторно-практична робота №  42

Математичні функції.

Лабораторно-практична робота №  43

Логічні функції.

Лабораторно-практична робота №  44

Логічні функції.

Лабораторно-практична робота №  45

Логічні функції.

Лабораторно-практична робота №  46

Функції дати та часу.

Лабораторно-практична робота № 47

Сортування даних.

Лабораторно-практична робота №  48

Створення бази даних в Excel.

Лабораторно-практична робота №  49

Створення бази даних в Excel.

Лабораторно-практична робота №  50

Фільтрація даних. Автофільтр.

Лабораторно-практична робота №  51

Фільтрація даних. Автофільтр.

Лабораторно-практична робота №  52

Розширений фільтр.

Лабораторно-практична робота №  53

Розширений фільтр.

Лабораторно-практична робота №  54

Звідні таблиці.

Лабораторно-практична робота №  55

Звідні таблиці.

Лабораторно-практична робота №  56

Звідні таблиці.

Лабораторно-практична робота №  57

Консолідація даних.

Лабораторно-практична робота №  58

Консолідація даних.

Лабораторно-практична робота №  59

Бази даних у Excel.

Лабораторно-практична робота №  60

Бази даних у Excel.

Лабораторно-практична робота №  61

Знайомство з макросами. Створення макросів.

Лабораторно-практична робота №  62

Створення макросів.

Лабораторно-практична робота №  63

Корегування макросів з використанням VBA.

Лабораторно-практична робота №  64

Корегування макросів з використанням VBA.

Лабораторно-практична робота №  65

Корегування макросів з використанням VBA

Лабораторно-практична робота №  66

Корегування макросів з використанням VBA

Лабораторно-практична робота №  67

Використання функції користувача.

Лабораторно-практична робота №  68

Використання функції користувача.

Тема 7. Система управління базами даних Microsoft Access

Використання баз даних.  Поняття реляційної бази даних. Основні функції СУБД. Загальна характеристика системи. Завантаження СУБД. Створення структури таблиць бази даних. Заповнення таблиць бази даних. Редагування таблиць бази даних. Сортування записів у таблицях. Індексні та ключові поля таблиць. Установлення зв'язків між записами у різних таблицях. Пошук записів у базі даних. Використання виразів для пошуку інформації. Типи та властивості полів. Створення та використання запитів. Створення та використання форм. Створення та використання звітів.

Лабораторно-практична робота №  69

Створення нової бази даних. СУБД Access.

Лабораторно-практична робота №  70

Створення бази даних за допомогою майстра.

Лабораторно-практична робота № 71

Створення бази даних за допомогою майстра.

Лабораторно-практична робота №  72

Створення таблиць за допомогою конструктора.

Лабораторно-практична робота №  73

Створення таблиць за допомогою конструктора.

Лабораторно-практична робота №  74

Створення таблиць за допомогою майстра.

Лабораторно-практична робота №  75

Створення таблиць за допомогою майстра.

Лабораторно-практична робота №  76

Введення даних до таблиць.

Лабораторно-практична робота №  77

Введення даних до таблиць.

Лабораторно-практична робота №  78

Введення даних до таблиць.

Лабораторно-практична робота №  79

Встановлення звязків таблиць за допомогою ключів.

Лабораторно-практична робота №  80

Встановлення звязків таблиць за допомогою ключів.

Лабораторно-практична робота №  81

Створення запиту.

Лабораторно-практична робота №  82

Створення запиту.

Лабораторно-практична робота №  83

Створення форми.

Лабораторно-практична робота №  84

Створення звіту.

 

Типова навчальна програма з предмета

“Машинопис”

 

з\п

Тема

Кількість годин

Всього

З них на лабораторно-практичні роботи

1.

Вступ

1

 

2.

Основний ряд клавіатури

 

2

1

3.

Верхній ряд клавіатури

2

1

4.

Нижній ряд клавіатури

2

1

5.

Четвертий ряд клавіатури

2

1

6.

Велика літера

2

1

7.

Цифри арабські і римські

2

1

8.

Оформлення надрукованого матеріалу

2

1

9.

Правила оформлення організаційно-розпорядчої документації

3

3

10.

Довідково-інформаційна документація

3

2

11.

Документація по особовому складу

4

3

12.

Розвиток якості письма

2

1

Всього годин:

27

16

 

Тема 1. Вступ

Ознайомлення з предметом. Сліпий метод друкування. Гігієна рук та гімнастика для пальців. Постановка рук і відпрацювання удару. Ритм письма та його значення для швидкості.

 

Тема 2. Основний ряд клавіатури

Вивченнч руху пальців на клавішах основного ряду клавіатури. Відпрацювання навичок правильного удару по клавішах. Клавіша для пропусків між словами. Друкування окремих слів. Вправи для відпрацювання рівномірного ритму ударів і автоматизму руху пальців по клавішах основного ряду.

Лабораторно-практична робота №  1

Відпрацювання навичок правильного удару по клавішах.

 

Тема 3. Верхній ряд клавіатури

Вивчення руху пальців по клавішам верхнього (третього знизу) ряду клавіатури.

Практичні вправи для відпрацювання автоматизму і рівномірного руху пальців на двох рядах клавіатури – основному і верхньому.

 

Лабораторно-практична робота №  2

Відпрацювання автоматизму і рівномірного руху пальців на двох рядах клавіатури – основному і верхньому.

 

Тема 4. Нижній ряд клавіатури

Вивчення руху пальців до клавішів нижнього ряду клавіатури. Практичні вправи для відпрацювання рівномірного удару на трьох рядах клавіатури.

Лабораторно-практична робота №  3

Відпрацювання рівномірного удару на трьох рядах клавіатури.

 

Тема 5. Четвертий ряд клавіатури

Вивчення руху пальців до клавішів четвертого (знизу) ряду клавіатури. Способи друкування складних знаків. Правила допущення значків при написанні розділових знаків, дужок, лапок, дефісу, тире. Практичні вправи на закріплення навичок руху пальців до клавішів четвертого ряду клавіатури при написанні слів і коротких фраз з розділовими знаками.

Лабораторно-практична робота №  4

Закріплення навичок руху пальців до клавішів четвертого ряду клавіатури при написанні слів і коротких фраз з розділовими знаками.

 

Тема 6. Велика літера

Практичні вправи для відпрацювання навичок одночасного натиску на клавіш Shift з ударом по буквенних клавішах.

Лабораторно-практична робота №  5

Відпрацювання навичок одночасного натиску на клавіш Shift з ударом по буквенних клавішах.

 

Тема 7. Цифри арабські та римські

Вивчення правил написання арабських цифр. Прості та десяткові дроби. Буквенно-цифрове позначення. Кількісні та порядкові числівники: математичні, хімічні, астрономічні та інші однорядкові формули. Цифри з графічним позначенням номера, параграфа, процентів, градусів, хвилин, секунд.

Лабораторно-практична робота №  6

Написання арабських та римських цифр.

 

Тема 8. Оформлення надрукованих робіт. Друкування звязного тексту

Заголовки, їх розміщення і виділення. Спосіб виділення окремих місць в тексті. Абзац та чітке виділення в текстах надрукованих через 1, 1,5, 2 інтервалу.

Нумерація сторінок і відмітка нижнього поля. Оформлення надрукованої сторінки. Друкування текстів з газет, брошур через 1,5 інтервали.

Правила розташування тексту на сторінці та співвідношення розмірів полів з текстом.

Правила оформлення виносок і цитат.

Правила написання деяких скорочень, які використовуються в діловому листуванні.

Оформлення титульної сторінки та змісту надрукованого матеріалу. Друкування звязного тексту.

Лабораторно-практична робота №  7

Друкування звязного тексту.

 

Тема 9. Правила оформлення організаційно-розпорядчої документації

Правила оформлення документів.

Бланки (подовжені та кутові). Вивчення документу “Положення”. Робота на швидкість (50-60-80). Вивчення документів “Рішення”, “Розпорядження”. Вивчення документа “Наказ” за основною діяльністю.

Вивчення документа “Наказ” по особовому складу.

Лабораторно-практична робота № 8

Створення документу „Наказ”. Його структура та особливості.

Лабораторно-практична робота № 9

Створення документу „Положення”. Його структура та особливості.

Лабораторно-практична робота № 10

Створення документів „Рішення”, “Розпорядження”. Їх структура та особливості.

 

Тема 10. Довідково-інформаційна документація

Вивчення документа “Діловий лист”. Вивчення документа “Довідка”. Вивчення “Доповідної записки” та “Пояснювальної записки”. Вивчення документа “Акт”. Вивчення документа “Договір”. Вивчення документів “Протокол” та “Витяг з протоколу”.

Лабораторно-практична робота № 11

Створення довідково-інформаційних документів: “Доповідна записка”; “Пояснювальна записка”.

Лабораторно-практична робота № 12

Створення довідково-інформаційних документів: “Протокол”; “Витяг з протоколу”.

 

Тема 11. Документація по особовому складу

Вивчення документів “Заява”, “Позовні заяви”. Вивчення документів “Автобіографія” та “Характеристика”, “Доручення” і “Розписка”.

Лабораторно-практична робота № 13

Створення документації по особовому складу: “Заява”, “Позовні заяви”.

Лабораторно-практична робота № 14

Створення документації по особовому складу: “Автобіографія”, “Характеристика”.

Лабораторно-практична робота № 15

Створення документації по особовому складу: “Доручення”, “Розписка”.

 

Тема 12. Розвиток якості письма

Практичні завдання на швидкість набору текста. Робота з матеріалами газетного тексту.

Лабораторно-практична робота № 16

Швидкість набору текста по матеріалам газетного тексту.


Типова навчальна програма з предмета

„Основи діловодства”

 

з/п

Тема

Кількість годин

Всього

З них на лабораторно-практичні роботи

1.      

Історія розвитку діловодства

3

 

2.      

Підготовка до складання службових документів

6

1

3.      

Складання і оформлення службових документів

7

4

4.      

Організація документообороту в сучасній установі

6

1

5.      

Кадрове діловодство

5

3

             Всього годин:

27

9

 

Тема 1. Історія розвитку діловодства

Виникнення справочинства. Актове діловодство. Приказне діловодство. Колегіальне діловодство. Виконавче діловодство. Діловодство в Україні.

 

Тема 2. Підготовка до складання службових документів

Державні стандарти по документаційному забезпеченні управління. Основні напрямки уніфікації та стандартизації документів, класифікація документів. Формлуляр-зразок ОРД. Вимоги до оформлення документів. Оформлення реквізитів документів: дат, індексів, адресатів, заголовків до тексту, грифів “Погодження”, “Затвердження”, віз, підписів та ін. Вимоги до текстів службових документів. Стиль та лексика офіційно-ділових паперів, службові позначки на документах, коректурні знаки та їх застосування в редагуванні службових документів.

 

Лабораторно-практична робота № 1

Оформлення реквізитів документів.

 

Тема 3. Складання і оформлення службових документів

Уніфікована система організаційно-розпорядних документів: службові листи та їх різновиди, телеграми, телефонограми, довідки, акти, доповідні та пояснювальні записки, договори та їх різновиди, протоколи, постанови, рішення, накази, вказівки, розпорядження, інструкції, статути, положення, та ін. Правила побудови, оформлення службових документів, призначення та застосування.

 Лабораторно-практична робота № 2

Складання і оформлення службових документів: службові листи, телеграми, телефонограми, довідки, акти, доповідні, пояснювальні записки.

Лабораторно-практична робота № 3

Складання і оформлення службових документів: договори, протоколи, постанови, рішення.

Лабораторно-практична робота № 4

Складання і оформлення службових документів: накази, вказівки, розпорядження, інструкції. статути, положення.

Лабораторно-практична робота № 5

Складання і оформлення службових документів: статути, положення.

 

Тема 4. Організація документообороту в сучасній установі

Загальні вимоги до організації документооборроту. Характеристика документопотоків. Порядок проходження вхідних, вихідних та внітрішніх документів в установі. Організація прийому, передачі, доставки та обліку документів в установі.

Реєстрація документів. Критерії вибору реєстраційних форм. Індексація документів. Побудова інформаційної бази зареєстрованих документів. Завдання і правила контролю за виконанням документів. Ведення контролю за виконанням документів. Узагальнення та аналіз інформації про виконання документів.

Лабораторно-практична робота № 6

Побудова інформаційної бази зареєстрованих документів.

 

Тема 5. Кадрове діловодство

Документація по кадрах як різновидність організаційно-розпорядчих документів. Види документів з кадрових питань та особливості їх розробки і створення.

Створення на комп’ютері типових документів по кадрових питаннях: контракт, заява, наказ по кадрах, уніфікований наказ по кадрам, автобіографія, трудова угода, трудовий договір, трудова книжка, особова справа, особовий листок по обліку кадрів, довідка з місця роботи, графік відпусток, характеристика.

Лабораторно-практична робота № 7

Створення заяви та наказу про прийняття на роботу. Робота з цими документами за вимогами діловодства.

Лабораторно-практична робота № 8

Створення заяви та наказу про звільнення. Записи в трудовій книжці.

Лабораторно-практична робота № 9

Створення кадрової документації, побудова, правила оформлення.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Типова навчальна програма з предмета

„Основи роботи в Internet

 

№ з/п

Тема

Кількість годин

Всього

З них на лабораторно-практичні роботи

1.           

Загальні відомості про Internet

2

 

2.           

Робота з Web-броузерами: завантаження та настройка, інтерфейс

2

 

3.           

Відкриття Web-сторінок , роботи з пошуковими системами

3

 

4.           

Меню та папка “Избранное”: поповнення та реорганізація. Пошук в Internet

2

 

5.           

Робота з інформацією: збереження Web-сторінок та малюнків на дисках, копіювання текстової інформації і малюнків через буфер обміну

4

 

6.           

Проектування і створення власної Web-сторінки

4

 

 

Всього годин:

17

 

 

Тема 1. Загальні відомості про Internet

Історія створення Internet. Узлові комп'ютери, програми - клієнти і програми - сервери.

Протокол TCP/IP. Принципи роботи Internet. Доступ до глобальних мереж. Ресурси Internet. Подальший розвиток глобальних мереж.

 

Тема 2. Робота з Web-броузерами: завантаження та настройка, інтерфейс

Запуск та настройки Internet. Вибір структури вікна, настройки інтерфейсу. Панель інструментів.

 

Тема 3. Відкриття Web-сторінок , роботи з пошуковими системами

Відкриття і перегляд Web-сторінок, користування гіперпосиланнями. Використання панелі інструментів та адресного рядка. Робота з пошуковими системами: пошук необхідної інформації.

 

Тема 4. Меню та папка “Избранное”: поповнення та реорганізація. Пошук в Internet

Призначення меню “Избранное”. Розміщення потрібної Web-сторінки в меню “Избранное”, створення підпапки для Web-сторінок. Реорганізація “Избранное”: перейменування, переміщення та видалення папок та Web-сторінок.

 

 

Тема 5. Робота з інформацією: збереження Web-сторінок та малюнків на дисках, копіювання текстової інформації і малюнків через буфер обміну

Збереження на жорсткому диску та дискетах (як файл). Перенесення тексту або малюнків Web-сторінок в WORD за допомогою буфера обміну.

 

Тема 6. Проектування і створення власної Web-сторінки

Створення Web-сторінки за допомогою текстового редактора. Загальна структура HTML-сторінки. Основи мови  HTML.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Типова навчальна програма з предмета

«Охорона праці»

 

з\п

Тема

Кількість годин

Всього

З них на лабораторно-практичні роботи

1.

Правові та організаційні основи охорони праці

1

 

2.

Основи безпеки праці під час експлуатації персональних компютерів

2

 

3.

Основи пожежної безпеки

1

 

4.

Основи електробезпеки

2

 

5-6.

Основи гігієни праці та виробничої санітарії.  Медичні огляди. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках

1

 

7.

Охорона навколишнього середовища

3

 

 

Всього годин:

10

 

 

Тема 1. Правові  та організаційні основи охорони праці

            Зміст  поняття “охорона праці”, соціально-економічне значення охорони праці. Мета і завдання предмета “Охорона праці”, обсяг, зміст і порядок його вивчення. Додаткові вимоги вивчення предмета щодо виконання робіт з підвищеною небезпекою.     

         Основні законодавчі акти з охорони праці: Конституція України, Закон України про охорону праці, Кодекс законів України про працю, Закон України про охорону здоровя населення, Закон України про пожежну безпеку, законодавство про охорону природи і навколишнього середовища.

         Основні завдання системи стандартів безпеки праці: про зниження та усунення небезпечних та шкідливих виробничих факторів, створення ефективних засобів захисту  працюючих. Галузеві стандарти.            

         Правила внутрішнього трудового розпорядку. Колективний договір, його укладення і виконання. Права трудівників на охорону праці на підприємстві, на пільги і компенсації за шкідливі умови праці. Охорона праці жінок і підлітків. Порядок забезпечення засобами індивідуального та колективного захисту.

Державний і громадський контроль  за охороною праці,  відомчий контроль. Органи державного нагляду за охороною праці.

         Відповідальність за порушення законодавства про працю, правил та інструкцій з охорони праці. Дисциплінарна, адміністративна, матеріальна і кримінальнавідповідальність.           

Інструктуня з безпеки праці. Поняття про виробничий травматизм і профзахворювання Нещасні випадки, пов’язані з працею на виробництві і  побутові. Алкоголізм і безпека праці. Профзахворювання і профотруєння.

Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань і отруєнь.

 

 

Тема 2. Основи безпеки праці під час експлуатації персональних компютерів

Загальні вимоги щодо облаштування робочих місць, обладнаних відеотерміналами: належні умови освітлення приміщень і робочого місця, оптимальні умови мікроклімату (температура, відносна вологість, швидкість руху, рівень іонізації повітря). Основні санітарно-гігієнічні вимоги. Вимоги до освітлення. Вимоги до організації робочого місця користувача ПК: необхідна площа, правила розташування робочих місць з відеотерміналами, конструкція робочого місця користувача ПК, правильне розташування користувача відносно комп’ютерної техніки. Основні вимоги безпеки під час експлуатації ПК. Режим праці та відпочинку. Вимоги до виробничого персоналу. Обов’язки, права та відповідальність за порушення правил безпеки.

 

Тема 3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека і вибухозахист виробництва

Характерні причини виникнення пожеж: порушення правил використання відкритого вогню і електричної енергії, експлуатація непідготовленої техніки в пожежонебезпечних місцях; порушення правил використання опалювальних систем, електронагрівальних приладів, відсутність захисту від блискавки, дитячі пустощі. Пожежонебезпечні властивості речовин.

Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація,

Горіння речовин і способи його припинення. Умови горіння. Спалах, загоряння, самозагоряння, горіння, тління. Легкозаймисті і горючі рідини. Займисті, важкозаймисті і незаймисті речовини, матеріали та конструкції. Поняття вогнестійкості.

Вогнегасильні речовини та матеріали: рідина, піна, вуглекислота, пісок, покривала, їх вогнегасильні властивості. Протипожежна техніка: спецавтомашини авто- та мотопомпи, спецустановки, вогнегасники, ручний протипожежний інструмент, їх призначення, будова, використання на пожежі.

Особливості гасіння пожежі на об¢єктах галузі.

Організація пожежної охорони у галузі.

 

Тема 4. Основи електробезпеки

Електрика промислова, статична і атмосферна.

Особливості ураження електричним струмом.

Вплив електричного струму на організм людини. Електричні травми, їх види. Фактори, що впливають на ступінь ураження людини електрикою: величина напруги, частота струму, шлях і тривалість дії, фізичний стан людини, вологість повітря. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму.

Класифікація виробничих приміщень відносно небезпеки ураження працівників електричним струмом.

Допуск до роботи з електрикою і електрифікованими машинами. Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. Попереджувальні написи, плакати та пристрої, ізолювальні прилади. Занулення та захисне заземлення, їх призначення. Робота з переносними електросвітильниками.

Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від блискавки. Правила поведінки під час грози.

 

Тема 5. Основи гігієни праці та виробничої санітарії.  Медичні огляди

Поняття про виробничу санітарію як систему організаційних, гігієнічних та санітарно-технічних заходів. Шкідливі виробничі фактори (шум, вібрація, іонізуючі випромінювання тощо), основні шкідливі речовини, їх  вплив на організм людини. Лікувально-профілактичне харчування.

Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича гімнастика. Дотримання норм піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми і жінками.

Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціонування повітря у виробничих, навчальних та побутових приміщення. Правила експлуатації систем опалення та вентиляції.

Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення: робоче та аварійне. Правила експлуатації освітлення.

Санітарно-побутове забезпечення  працівників.

Щорічні медичні огляди  неповнолітніх працівників, осіб віком до 21-го року.

 

Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках

Стислі основи анатомії людини.

Послідовність, принципи й засоби надання першої медичної допомоги.
Дії у важких випадках.

Основні принципи надання  першої допомоги: правильність, доцільність дії, швидкість, рішучість, спокій.

Засоби надання першої медичної допомоги. Медична аптечка, її склад, призначення, правила користування.

Перша медична допомога при запорошуванні очей, пораненнях, вивихах, переломах.

Припинення кровотечі з рани, носа, вуха, легенів, стравоходу.

Надання першої медичної допомоги при непритомності   (втраті свідомості), шоку, тепловому та сонячному ударах, опіку, обмороженні.

Ознаки отруєння і перша медична допомога потерпілому. Способи надання допомоги при отруєнні чадним газом, алкоголем, нікотином.

 Правила першої допомоги дихання. Положення потерпілого і дії особи, яка надає допомогу. Непрямий масаж серця. Порядок одночасного виконання масажу серця та штучного дихання.

Транспортування потерпілого. Підготовка потерпілого до транспортування. Вимоги до транспортних засобів.

 

Тема 7. Охорона навколишнього середовища

Основні поняття про навколишнє середовище. Основні поняття про біосферу, природні ресурси. Основи екології: основні поняття та визначення. Основні напрямки природоохоронної діяльності, форми та методи. Закон України “Про охорону навоклишнього середовища”. Санітарно-гігієнічний підхід до оцінки стану природнього середовища та його охорону. Забруднення атмосферного повітря, вплив забруднення на живий світ.

Водні ресурси України. Загальні вимоги до якості питної води. Основні вимоги до складу стічних вод, що потрапляють у водні обєкти.

Правові основи охорони навколишнього середовища. Відповідальність за порушення законодавства про охорону навколишнього середовища.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Типова навчальна програма з виробничого навчання

 

Професія 4112 оператор комп’ютерного набору

                 Кваліфікація 4 розряд

з/п

Тема

Кількість годин

1

2

3

I. Виробниче навчання в навчальних лабораторіях                       

Тема № 1.

 

Інструктаж з охорони праці. Апаратне та програмне забезпечення персональних компютерів.

Вправа №1. Знайомство з комп’ютером, освоєння клавіатури.

 

6

 

Тема № 2.

 

 

 

 

 

Операційна система MS DOS.

Вправа 2. Каталоги та підкаталоги файлів. Робота з командним рядком, каталогами, файлами. Створення каталогів. Вилучення каталогів. Копіювання файлів та каталогів. Переміщення та перейменування файлів.  Робота з дискетами. Перехід на інший диск. Вилучення файлів та каталогів. Пошук файлів

 

 

 

6

 

 

 

 

Тема 3.

 

 

 

 

 

 

Програма - оболонка Norton Commander.

Вправа № 3 Панелі Norton Commander. Використання допомоги. Функціональні клавіші Norton Commander. Виділення довільної групи файлів. Меню Norton Commander Дерево каталогів, переміщення по дереву каталогів.

 

 

 

6

 

 

Тема № 4.

 

 

 

 

 

 

 

 

Операційна система Windows.

Вправа № 4 Windows. Кнопка Пуск. Головне меню. Робочий стіл. Панель задач.Панель управління. Робота з вікнами. Одержання допомоги. Одержання допомоги. Панель інструментів. Використання меню. Контекстне меню. Обєкти Windows. Властивості  обєктів. Події, які відбуваються з  обєктами  Windows. Методи , які створюють обєкти Windows на події.

 

 

 

6

 

 

 

 

Тема № 5.

 

 

 

 

 

 

Текстовий редактор Microsoft Word.

Вправа № 5 Вікно редактора Microsoft Word. Структура вікна прикладання Microsoft Word. Вікно документу. Структура вікна документу. Режими огляду документу. Панелі інструментів. Методи створення нових панелей інструментів.

 

 

6

 

 

 

 

 

Вправа 6 Таблиці. Створення таблиць. Редагування таблиць. Форматування таблиць.

Автоформатування таблиць. Малювання таблиці. Заповнювання таблиць. Автопідбір. Сортування даних таблиці. Робота з формулами.

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вправа № 7 Панель малювання. Малювання схем. Вставка спеціальних символів. Робота з надписами. Використання WordArt. Робота з графічними об’єктами. Верстка тексту. Колонки. Створення колонок. Праквка тексту у колонках.

6

 

 

 

Вправа № 8 Поля Word. Поля злиття. Функція “Злиття. Створення серійних документів.Перегляд документів перед друком. Друк документу.

6

Тема № 6.

Табличний процесор Excel.

Вправа № 9 Excel. Елементи вікна Excel. Рядок формул. Введення даних. Редагування комірок. Форматування комірок. Використання “Автозаполнение”. Excel. Робота з аркушами з книги. Переміщення аркушів. Вставлення і вилучення аркушів.Перейменування аркушів.

6

 

 

 

 

 

Вправа № 10 Excel. Створення формул. Введення формул. Копіювання формул. Функції Excel. Категорії функцій.

Майстер функцій. Вставка функцій. Логічні функції. Математичні функції.

6

 

 

 

 

 

Вправа № 11 Функції Дати і часу.

6

 

Вправа № 12 Макроси. Створення макросів.

6

 

Вправа № 13 Макроси. Створення макросів.

6

 

Вправа № 14 Excel. Функції користувача.

6

 

Вправа № 15 Excel. Виконання обчислень з даними різних аркушів. Excel. Виконання обчислень з даними різних аркушів

6

 

Вправа № 16 Excel. Виконання обчислень з даними різних аркушів. Масиви. Масиви у формулах.

6

 

Вправа № 17 Excel. Майстер діаграм в програмі Microsoft Excel. Редагування і форматування елементів діаграми.

6

 

Вправа№ 18 Excel. Лінійні бази даних в Excel.

6

Тема № 7.

 

 

 

 

 

Система управління базами даних Access.

Вправа 19 СУБД Access. Запуск програми. Створення нової бази даних за допомогою конструктора. Створення таблиць за допомогою конструктора.. Створення таблиць за допомогою майстра.

 

 

 

6

 

 

    Тема № 8.

 

 

 

 

 

 

Діловодство на ПК.

Вправа   20 Робота з документами. Мова службових документів. Редагування документу у відповідності з вимогами до оформлення документів. Редагування документу у відповідності з вимогами до оформлення документів

 

 

 

 

 

6

 

Всього годин

120

II. Виробниче навчання на виробництві

 

Тема № 1.

 

Операційна система Windows.

Знайомство з підприємством. Інструктаж з організації робочого місця, охорони праці та пожежної безпеки.

ВПРАВА 1 Створення і збереження документів. Ім’я файлу.

 

 

 

6

 

Тема № 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текстовий редактор Microsoft Word.

ВПРАВА 2 Робота з текстом. Введення і редагування тексту.

 

 

 

 

ВПРАВА 3 Робота з текстом. Колонтитули. Нумерація сторінок. Перевірка орфографії і граматики.

6

 

6

 

ВПРАВА 4 Робота з текстом. Шрифти. Вікно „Шрифт”.

 

 

 

ВПРАВА  5 Абзац. Форматування абзаців. Робота і відступами. Списки. Використання маркованих і нумерованих списків.

6

 

6

 

ВПРАВА  6 Таблиці. Побудова таблиць. Редагування таблиць. Форматування таблиць.

6

 

 

ВПРАВА 7 Робота з графічними об’єктами.

6

 

ВПРАВА 8 Панель малювання. Малювання схем. Вставка спеціальних символів.

Панель малювання. Малювання схем. Вставка спеціальних символів.

 

6

6

 

ВПРАВА 9 Верстка тексту. Колонки. Створення колонок, робота з ними

6

 

 ВПРАВА 10. Поля Word. Поля злиття. Функція “Злиття”.

6

 

ВПРАВА 11 Створення серійних документів

 

6

 

ВПРАВА 12 Друк документу.

 

 

Тема № 3.

 

 

 

 

Табличний процесор Excel.

ВПРАВА 13 Excel. Форматування комірок. Використання “Автозаполнение”. Робота з аркушами з книги. Переміщення аркушів. Вставлення і вилучення аркушів.

 

6

 

 

 

 

 

 

ВПРАВА 14 Excel. Виконання обчислень з даними  різних аркушів.

6

 

 

 

ВПРАВА 15 Excel. Масиви. Масиви у формулах.

6

 

ВПРАВА 16 Excel. Майстер діаграм в програмі Microsoft Excel.

6

 

ВПРАВА 17 Excel. Лінійні бази даних в Excel.

6

 

ВПРАВА 18 Excel. Попередній огляд і друк робочого аркушу в Microsoft Excel.

6

 

Тема № 4.

 

Система управління базами даних Access.

ВПРАВА 19 СУБД Access. Створення форми. Створення запиту.

6

 

 

    Тема № 5.

 

 

 Діловодство на ПК.

ВПРАВА 20 Створення документу та його архівація. Друк документу.

6

 

Тема № 6.

 

 

 

 

Оволодіння технікою професійної роботи з клавіатурою ПК.

ВПРАВА № 21. Опрацювання руху пальців по клавішах других пальців за допомогою клавіатурного тренажера та ніжній регістри.

 

6

 Всього годин:126

III. Виробнича практика

1.

Знайомство з підприємством. Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки

8

2.

Самостійне виконання робіт оператора комп ютерного набору 4 розряду

230

 

Кваліфікаційна пробна робота

 

 

Всього годин:

238

 

Разом:

484

 

І. Виробниче навчання в навчальних лабораторіях

 

Тема 1. Інструктаж з охорони праці. Апаратне та програмне забезпечення персональних компютерів.

       Інструктаж за змістом занять та з охорони праці. Організація робочого місця.

Вимоги безпеки при роботі з ПК. Логічна схема комп'ютера.  Пристрої введення-виведення інформації. Клавіатура. Призначення клавіш на клавіатурі. Дисплей. Принтер. Типи принтерів. Сканер. Модем. Пам’ять ЕОМ. Внутрішня і зовнішня пам’ять комп’ютера. Оперативна пам’ять комп’ютера. Процесор. Основні характеристики та функції процесора. Дискові накопичувачі, їх основні характеристики та принципи роботи. Основні характеристики комп’ютера.

 

Тема 2. Операційна система MS DOS.

           Інструктаж за змістом занять та з охорони праці.Організація робочого місця.

Основні функції операційних систем. Файлові системи. Поняття файлу. Назва та розширення імені файлу. Каталоги та підкаталоги файлів. Маршрут до файлу. Структура MS-DOS. Завантаження.

Копіювання файлів. Створення та вилучення файлів. Перейменування файлів. Перегляд каталогів. Створення каталогів. Вилучення каталогів. Заміна поточного каталогу. Файл CONFIG.SYS та AUTOEXEC.BAT.

 

Тема 3. Програма-оболонка Norton Commander

          Інструктаж за змістом занять та з охорони праці.Організація робочого місця.

Загальна характеристика оболонки NC. Завантаження та завершення оболонки NC. Панелі NC. Функціональні клавіші NC. Інтерфейс користувача. Меню NC.  Створення каталогів в Norton Commander. Дерево каталогів, переміщення по дереву каталогів. Робота з каталогами. Виділення довільної групи файлів. Копіювання файлів та каталогів. Переміщення та перейменування файлів та каталогів. Робота з дискетами. Перехід на інший диск. Пошук файлів на диску. Загальні відомості архівування файлів.

 

Тема 4.Операційна система Windows.

Інструктаж за змістом занять та з охорони праці.Організація робочого місця.

Обєкти Windows. Властивості  обєктів. Події, які відбуваються з  обєктами  Windows. Методи , які створюють обєкти Windows на події.

Загальні відомості. Основні дії з мишею. Кнопка “Пуск”. Головне меню. Робочий стіл. Панель задач. Панель управління. Робота з вікнами. Одержання допомоги. Панелі інструментів. Використання меню. Контекстне меню. Створення файлів за допомогою додатків. Збереження документів.  Програма “Проводник”. Програма “Мой компьютер” . Програма Windows Commander. Перегляд змісту дисків, папок, файлів. Створення папок. Копіювання і переміщення файлів і папок. Перейменування файлів і папок. Пошук файлів і папок. Вилучення і відновлення вилучених файлів. „Корзина”.

 Форматування гнучких дисків. Архівація та розархівація файлів за допомогою WinZip. Архівація та розархівація файлів за допомогою RAR. Службові програми Windows. Програма Scandisk та Disk Defragmenters.

 

Тема 5. Текстовий редактор  Microsoft Word

Інструктаж за змістом занять та з охорони праці.Організація робочого місця.

Завантаження та завершення текстового редактора Word. Створення, завантаження та збереження файлів-документів. Вікно  редактора Word. Меню Word.. Режим огляду документів. Різні прийоми виділення тексту. Введення, редагування тексту. Перевірка орфографії і граматики. Робота зі шрифтом. Вікно “Шрифт”. Команда “Найти и заменить”.  Встановлення розмірів полів у вікні діалогу „Параметры страницы”. Орієнтація сторінки. Встановлення розмірів полів за допомогою лінійки. Форматування абзаців. Робота із відступами. Використання маркованих і нумерованих списків. Форматування списків. Таблиці. Побудова таблиць. Форматування таблиць. Заповнювання таблиць. Робота з таблицями. Створення колонок, робота з ними. Поля Word. Поля злиття. Функція “Злиття”. Робота з графічними об’єктами. Взаємне розміщення тексту і графіки. Створення буквиці. Робота з надписами. Використання WordArt. Вставка спеціальних символів. Малювання схем. Колонтитули. Нумерація сторінок. Перегляд документів перед друком.

 

Тема 6. Табличний процесор Excel.

Інструктаж за змістом занять та з охорони праці.Організація робочого місця.

Завантаження та завершення програми Microsoft Excel. Створювання, завантаження та збереження файлів(книг). Вікно програми.  Меню Excel. Панелі інструментів програми Microsoft Excel. Робота з аркушами книги. Робота з комірками електронної таблиці. Введення і редагування даних. Форматування комірок та діапазонів комірок.  Переміщення по таблиці. Засоби виділення фрагментів електронної таблиці.  Автоформат. Використання формул при обчислюваннях у таблицях Microsoft Excel.  Створення формул, ввід формул. Функції. Майстер функцій. Категорії функцій. Логічні та математичні функції. Функції “дата/время”. Функції користувача. Вставлення функцій. Використання функцій при обчислюваннях у Microsoft Excel.  Виконання обчислень з даними з різних аркушів. Масиви. Масиви у формулах.

Майстер діаграм. Основні елементи діаграми. Редагування і форматування елементів діаграми. Створення списку. Робота зі списками. Лінійні бази даних в Excel. Створення баз засобом уведення даних у таблицю та з використуванням форм. Сортування , фільтрація, розширений фільтр.  “Авто фільтр”. Попередній огляд і друк робочого аркушу в Microsoft Excel.

 

Тема 7. Система управління базами даних Access.

Інструктаж за змістом занять та з охорони праці.Організація робочого місця.

Поняття реляційної бази даних. Основні функції СУБД. Загальна характеристика системи. Завантаження СУБД. Створення структури таблиць бази даних. Заповнення таблиць бази даних. Редагування таблиць бази даних. Сортування записів у таблицях. Індексні та ключові поля таблиць. Установлення зв'язків між записами у різних таблицях. Пошук записів у базі даних. Використання виразів для пошуку інформації. Типи та властивості полів. Створення та використання запитів. Створення та використання форм. Створення та використання звітів.

 

Тема 8. Діловодство на ПК.

Інструктаж за змістом занять та з охорони праці.Організація робочого місця.

Поняття  документа. Роль документа в житті людини.  Загальні положення діловодства. Створення архіву. Підготовка документів до архівації. Опис архіву. Архівація документів на ПК. Вимоги до бланків службових документів.

 

ІІ. Виробниче навчання на виробництві

 

Тема 1. Ознайомлення з підприємством. Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки. Операційна система Windows.

Ознайомлення з підприємством.

Інструктаж з організації робочого місця, охорони праці та пжежної безпеки при виробничому навчанні на підприємстві.

Обєкти Windows. Властивості  обєктів. Події, які відбуваються з  обєктами  Windows. Методи , які створюють обєкти Windows на події.

Загальні відомості. Основні дії з мишею. Кнопка “Пуск”. Головне меню. Робочий стіл. Панель задач. Панель управління. Робота з вікнами. Одержання допомоги. Панелі інструментів. Використання меню. Контекстне меню. Створення файлів за допомогою додатків. Збереження документів.  Програма “Проводник”. Програма “Мой компьютер” . Програма Windows Commander. Перегляд змісту дисків, папок, файлів. Створення папок. Копіювання і переміщення файлів і папок. Перейменування файлів і папок. Пошук файлів і папок. Вилучення і відновлення вилучених файлів. „Корзина”.

 Форматування гнучких дисків. Архівація та розархівація файлів за допомогою WinZip. Архівація та розархівація файлів за допомогою RAR. Службові програми Windows. Програма Scandisk та Disk Defragmenters.

 

Тема 2. Текстовий редактор  Microsoft Word

Інструктаж з організації робочого місця та безпеки праці.

Завантаження та завершення текстового редактора Word. Створення, завантаження та збереження файлів-документів. Вікно  редактора Word. Меню Word.. Режим огляду документів. Різні прийоми виділення тексту. Введення, редагування тексту. Перевірка орфографії і граматики. Робота зі шрифтом. Вікно “Шрифт”. Команда “Найти и заменить”.  Встановлення розмірів полів у вікні діалогу „Параметры страницы”. Орієнтація сторінки. Встановлення розмірів полів за допомогою лінійки. Форматування абзаців. Робота із відступами. Використання маркованих і нумерованих списків. Форматування списків. Таблиці. Побудова таблиць. Форматування таблиць. Заповнювання таблиць. Робота з таблицями. Створення колонок, робота з ними. Поля Word. Поля злиття. Функція “Злиття”. Робота з графічними об’єктами. Взаємне розміщення тексту і графіки. Створення буквиці. Робота з надписами. Використання WordArt. Вставка спеціальних символів. Малювання схем. Колонтитули. Нумерація сторінок. Перегляд документів перед друком.

 

Тема 3. Табличний процесор Excel.

Інструктаж з організації робочого місця та безпеки праці.

Завантаження та завершення програми Microsoft Excel. Створювання, завантаження та збереження файлів(книг). Вікно програми.  Меню Excel. Панелі інструментів програми Microsoft Excel. Робота з аркушами книги. Робота з комірками електронної таблиці. Введення і редагування даних. Форматування комірок та діапазонів комірок.  Переміщення по таблиці. Засоби виділення фрагментів електронної таблиці.  Автоформат. Використання формул при обчислюваннях у таблицях Microsoft Excel.  Створення формул, ввід формул. Функції. Майстер функцій. Категорії функцій. Логічні та математичні функції. Функції “дата/время”. Функції користувача. Вставлення функцій. Використання функцій при обчислюваннях у Microsoft Excel.  Виконання обчислень з даними з різних аркушів. Масиви. Масиви у формулах.

Майстер діаграм. Основні елементи діаграми. Редагування і форматування елементів діаграми. Створення списку. Робота зі списками. Лінійні бази даних в Excel. Створення баз засобом уведення даних у таблицю та з використуванням форм. Сортування , фільтрація, розширений фільтр.  “Авто фільтр”. Попередній огляд і друк робочого аркушу в Microsoft Excel.

 

Тема 4. Система управління базами даних Access.

Інструктаж з організації робочого місця та безпеки праці.

Поняття реляційної бази даних. Основні функції СУБД. Загальна характеристика системи. Завантаження СУБД. Створення структури таблиць бази даних. Заповнення таблиць бази даних. Редагування таблиць бази даних. Сортування записів у таблицях. Індексні та ключові поля таблиць. Установлення зв'язків між записами у різних таблицях. Пошук записів у базі даних. Використання виразів для пошуку інформації. Типи та властивості полів. Створення та використання запитів. Створення та використання форм. Створення та використання звітів.

 

Тема 5. Діловодство на ПК.

Інструктаж з організації робочого місця та безпеки праці.

Поняття  документа. Роль документа в житті людини.  Загальні положення діловодства. Створення архіву. Підготовка документів до архівації. Опис архіву. Архівація документів на ПК. Вимоги до бланків службових документів.

 

Тема 6. Оволодіння технікою професійної роботи з клавіатурою ПК Інструктаж з організації робочого місця та безпеки праці.

Тренажер клавіатури. Робота “сліпим” десятипальцевим методом професійної роботи з клавіатурою ПК. Три режими роботи в клавіатурному тренажері TRK.

Опрацювання руху пальців по клавішах букв основної позиції за допомогою клавіатурного тренажера. Опрацювання руху пальців по клавішах других пальців за допомогою клавіатурного тренажера. Опрацювання руху пальців по клавішах третіх та четвертих пальців за допомогою клавіатурного тренажера. Опрацювання руху пальців по клавішах п'ятих пальців за допомогою клавіатурного тренажера. Опрацювання руху пальців по клавішах четвертого (цифрового) ряду за допомогою клавіатурного тренажера. Верхній та ніжній регістри.

 

Тема 7. Витоки і принципи роботи мережі Internet

Інструктаж з організації робочого місця та безпеки праці.

Узлові комп'ютери, програми - клієнти і програми - сервери.

Протокол TCP/IP. Принципи роботи Internet. Доступ до глобальних мереж. Ресурси Internet. Пошукової служби. Застосування Web-броузера. Використання панелей інструментів. Відкриття та огляд Wcb-сторінок. Добавлення адресів Web-сторінок в папку «Вибране». Електронна пошта.

Поштова адреса в Internet. Передача поштових повідомлень. Програми читання поштової кореспонденції. Формування поштового повідомлення. Добавлення до повідомлення індивідуального підпису. Фільтрація поштових повідомлень.

 

ІІІ. Виробнича практика

Тема 1  Знайомство з підприємством. Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки

Інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки (проводить інженер з охороні праці підприємства).

Ознайомлення учнів з устаткуванням і технологічним процесом,  з організацією планування праці і контролю якості праці. Ознайомлення з організацією робочих місць. Інструктаж з безпеки праці безпосередньо на робочому місці.

 

Тема 2 Самостійне виконання робіт на робочому місці оператора комп ютерного набору 4 розряду

Самостійне виконання робіт на робочому місці оператора комп ютерного набору 4 розряду у відповідності до вимог кваліфікаційної характеристики і з дотриманням норм безпеки праці.

Роботи виконуються на осові нармативних документів з використанням новітніх технологій обробки документів; найбільш ефективного використання робочого часу; економних витрат матеріалів, електроенергії тощо.

Детальна програма виробничої практики, враховуючи конкретні умови підприємства, досягнення сучсної техніки та технології, напрацювання кваліфікованих робітників, розробляється безпосередньо навчальним закладом за участю підприємств – замовників кадрів та ужгоджується в установленому порядку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кваліфікаційна пробна робота

Приклади робіт:

1.      Завантаження та завершення текстового редактора Word.

2.      Створення, завантаження та збереження файлів-документів.

3.      Різні прийоми виділення тексту.

4.      Введення, редагування тексту.

5.      Перевірка орфографії і граматики.

6.      Робота зі шрифтом. Вікно “Шрифт”.

7.      Команда “Найти и заменить”. 

8.      Встановлення розмірів полів у вікні діалогу „Параметры страницы”.

9.      Орієнтація сторінки.

10. Встановлення розмірів полів за допомогою лінійки.

11. Форматування абзаців.

12. Робота із відступами.

13. Використання маркованих і нумерованих списків.

14. Форматування списків.

15. Таблиці.

16. Побудова таблиць.

17. Форматування таблиць.

18. Заповнювання таблиць.

19. Робота з таблицями.

20. Створення колонок, робота з ними.

21. Поля Word.

22. Поля злиття.

23. Функція “Злиття”.

24. Робота з графічними об’єктами.

25. Взаємне розміщення тексту і графіки.

26. Створення буквиці.

27. Робота з надписами.

28. Використання WordArt.

29. Вставка спеціальних символів.

30. Малювання схем.

31. Колонтитули.

32. Нумерація сторінок.

33. Перегляд документів перед друком.

34. Завантаження та завершення програми Microsoft Excel.

35. Створювання, завантаження та збереження файлів(книг).

36. Робота з аркушами книги.

37. Робота з комірками електронної таблиці.

38. Введення і редагування даних.

39. Форматування комірок та діапазонів комірок. 

40. Переміщення по таблиці.

41. Засоби виділення фрагментів електронної таблиці. 

42. Автоформат.

43. Використання формул при обчислюваннях у таблицях Microsoft Excel.

44. Створення формул, ввід формул.

45. Функції.

46. Логічні та математичні функції.

47. Функції “дата/время”.

48. Функції користувача.

49. Вставлення функцій.

50. Використання функцій при обчислюваннях у Microsoft Excel. 

51. Виконання обчислень з даними з різних аркушів.

52. Масиви.

53. Масиви у формулах.

54. Майстер діаграм.

55. Основні елементи діаграми.

56. Редагування і форматування елементів діаграми.

57. Створення списку.

58. Робота зі списками.

59. Лінійні бази даних в Excel.

60. Створення баз засобом уведення даних у таблицю та з використуванням форм.

61. Сортування , фільтрація, розширений фільтр. 

62. “Автофільтр”.

63. Попередній огляд і друк робочого аркушу в Microsoft Excel.

64. Завантаження СУБД.

65. Створення структури таблиць бази даних.

66. Заповнення таблиць бази даних.

67. Редагування таблиць бази даних.

68. Сортування записів у таблицях.

69. Індексні та ключові поля таблиць.

70. Установлення зв'язків між записами у різних таблицях.

71. Пошук записів у базі даних.

72. Використання виразів для пошуку інформації.

73. Створення та використання запитів.

74. Створення та використання форм.

75. Створення та використання звітів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерії кваліфікаційної атестації випускників

Професія  4112 оператор комп’ютерного набору

                        Кваліфікація 4 розряд

  

Бали

Знає

Бали

Уміє

1

Знання учня (слухача) такі, що  він за допомогою викладача відтворює окремі елементи навчального матеріалу (з  частковим використанням технічної термінології), пов'язаної з роботою на комп'ютері. Учень не вміє встановлювати залежність між фактами. Частково  знає  операції технологічного процесу опрацювання інформації ( правила прийому  і контролю вхідних даних, підготовка текстів, документів та листів, списків тощо).  Відповідь учня (слухача) не повна, з значними помилками. Не виявляє  пізнавальний інтерес до обраної професії, нової техніки, технології.  

1

Учень (слухач) з допомогою майстра виробничого навчання виконує  тільки елементи легких   технологічних завдань.  Працює в текстовому редакторі з введенням тексту. Записує текст на дискету чи переносить на папір за допомогою майстра виробничого навчання. Результат роботи  не відповідає діючим якісним показникам. 

2

Знання учня (слухача) такі, що  він може за допомогою викладача безсистемно неповно застосовувати вивчений   матеріал (з  частковим використанням технічної термінології), пов'язаної з роботою на комп'ютері.. Учень не вміє встановлювати залежність між фактами. Частково  знає  операції технологічного процесу опрацювання інформації ( правила прийому  і контролю вхідних даних, підготовка текстів, документів та листів, списків тощо).  Відповідь учня (слухача) не повна, з значними помилками. Не виявляє  пізнавальний інтерес до обраної професії, нової техніки, технології.  

2

Учень (слухач) з допомогою майстра виробничого навчання виконує  тільки елементи легких   технологічних завдань  Працює в текстовому редакторі з введенням тексту та його редагуванням.

Записує текст на дискету чи переносить на папір за допомогою принтера. Результат роботи  не відповідає діючим якісним показникам. 

3

Знання учня (слухача) такі, що  він може за допомогою викладача застосовувати вивчений   матеріал (з  частковим використанням технічної термінології), пов'язаної з роботою на комп'ютері.. Учень не вміє встановлювати залежність між фактами. Взагалі знає  операції технологічного процесу опрацювання інформації ( правила прийому  і контролю вхідних даних, підготовка текстів, документів та листів, списків тощо).  Відповідь учня (слухача) не повна, з значними помилками. Не виявляє  пізнавальний інтерес до обраної професії, нової техніки, технології.  

3

Учень (слухач) виконує  тільки елементи легких   технологічних завдань. Працює в текстовому редакторі з введенням тексту та його редагуванням.

Користується  внесенням об’єктів та малюнків у текст.  Записує текст на дискету чи переносить на папір за допомогою принтера. Результат роботи  не відповідає діючим якісним показникам. 

4

Знання учня (слухача) такі, що  він може застосовувати вивчений   матеріал (з використанням технічної термінології), пов'язаної з роботою на комп'ютері, в неповному обсязі. Учень не вміє встановлювати залежність між фактами. Взагалі знає  операції технологічного процесу опрацювання інформації ( правила прийому  і контролю вхідних даних, режими роботи периферійного обладнання, підготовка текстів, документів та листів, списків тощо). Знає   методику використовування обладнання для передавання (приймання) інформації на відстань  призначених для цього програм. Відповідь учня (слухача) недостатньо  повна, з значними помилками. Не виявляє  пізнавальний інтерес до обраної професії, нової техніки, технології.  Удосконалює знання  роботи на комп'ютері за допомогою конспекту

4

Учень (слухач) виконує  легкі технологічні операції. Застосовує  види авто контролю  якості  роботи. Працює в текстовому редакторі з введенням тексту та його редагуванням.

Користується  внесенням об’єктів та малюнків у текст. Використовує  де яки  прості вистроєні функції  у Excel.  Записує текст на дискету чи переносить на папір за допомогою принтера. Результат роботи  не відповідає діючим якісним показникам.  Виконує  операції технологічного процесу опрацювання інформації (приймає і контролює вхідні дані, готує, виводить та передає вихідні).

5

Знання учня (слухача) такі, що  він може застосовувати вивчений   матеріал (з використанням технічної термінології), пов'язаної з роботою на комп'ютері. Учень вміє встановлювати залежність між фактами. Взагалі знає  операції технологічного процесу опрацювання інформації ( правила прийому  і контролю вхідних даних, режими роботи периферійного обладнання, підготовка текстів, документів та листів, списків тощо). Знає які застосувати  дії в разі появи недоліків у роботі устаткування. Знає   методику використовування обладнання для передавання (приймання) інформації на відстань  призначених для цього програм. Відповідь учня (слухача) недостатньо  повна, з значними помилками,

Виявляє  пізнавальний інтерес до обраної професії, нової техніки, технології.  Удосконалює знання  роботи на комп'ютері за допомогою конспекту.

5

Учень (слухач) виконує переважну кількість технологічних операцій середньої складності. Застосовує  види авто контролю  якості  роботи. Працює в текстовому редакторі з введенням тексту та його редагуванням.

Користується  внесенням об’єктів та малюнків у текст. Використовує  де яки вистроєні функції  у Excel.  Обережно оперує даними баз даних та з файлами, записує текст на дискету чи переносить на папір за допомогою принтера. Результат роботи відповідає діючим якісним показникам.  Виконує  операції технологічного процесу опрацювання інформації (приймає і контролює вхідні дані, готує, виводить та передає вихідні).

6

Знання учня (слухача) такі, що  він застосовує вивчений   матеріал (з використанням технічної термінології), пов'язаної з роботою на комп'ютері. Учень вміє встановлювати основнізв'язки і  залежність між фактами. Взагалі знає  операції технологічного процесу опрацювання інформації ( правила прийому  і контролю вхідних даних, режими роботи периферійного обладнання, підготовка текстів, документів та листів, розрахунків, таблиць, переліків, списків тощо). Знає які застосувати  дії в разі появи недоліків у роботі устаткування. Знає   методику використовування обладнання для передавання (приймання) інформації на відстань  призначених для цього програм. Знає  приладдя автоматизації роботи комп'ютеру. Тобто поля.

Відповідь учня (слухача) недостатньо  повна, з значними помилками,

Виявляє  пізнавальний інтерес до обраної професії, нової техніки, технології.  Удосконалює знання  роботи на комп'ютері за допомогою конспекту.

6

Учень (слухач) самостійно виконує певні  прийоми та  технологічні операцій. Застосовує  види авто контролю  якості  роботи. Працює в текстовому редакторі з введенням тексту та його редагуванням.

Користується  внесенням об’єктів та малюнків у текст. Використовує поля Word, а також де яки вистроєні функції  у Excel.  Обережно оперує даними баз даних та з файлами, записує текст на дискету чи переносить на папір за допомогою принтера. Результат роботи відповідає діючим якісним показникам.  Виконує  операції технологічного процесу опрацювання інформації (приймає і контролює вхідні дані, готує, виводить та передає вихідні).

7

Знання учня (слухача) такі, що  він вільно застосовує вивчений   матеріал (з використанням технічної термінології), пов'язаної з роботою на комп'ютері. Учень вміє встановлювати      зв'язки і  залежність між фактами. Взагалі знає  операції технологічного процесу опрацювання інформації ( правила прийому  і контролю вхідних даних, режими роботи периферійного обладнання, підготовка текстів, документів та листів, розрахунків, таблиць, переліків, списків тощо). Знає як застосувати колекційні дії в разі появи недоліків у роботі устаткування. Знає   методику використовування обладнання для передавання (приймання) інформації на відстань  призначених для цього програм. Знає  приладдя автоматизації роботи комп'ютеру. Тобто поля  , а також строєні функції .

Відповідь учня (слухача) достатньо  повна, правильна з незначними помилками,

Виявляє  пізнавальний інтерес до обраної професії, нової техніки, технології.  Удосконалює знання  роботи на комп'ютері за допомогою конспекту. Знає вимоги  діловодства на комп'ютері

7

Учень (слухач) самостійно виконує більшість  прийомів та  технологічних операцій. Застосовує  види авто контролю  якості  роботи. Працює в текстовому редакторі з введенням тексту та його редагуванням.

Користується  внесенням об’єктів та малюнків у текст. Використовує поля Word, а також вистроєні функції  у Excel.  Обережно оперує даними баз даних та з файлами, записує текст на дискету чи переносить на папір за допомогою принтера. Результат роботи відповідає діючим якісним показникам.  Виконує  операції технологічного процесу опрацювання інформації (приймає і контролює вхідні дані, готує, виводить та передає вихідні). Усвідомлено користується придбаними знаннями Здатний до  продуктивної співпраці в колективі. Результат  виконаної роботи повністю відповідає діючим якісним і кількісним показникам запланованого рівня кваліфікації

8

Знання учня (слухача) є достатньо повними, він вільно застосовує вивчений   матеріал (з використанням технічної термінології), пов'язаної з роботою на комп'ютері. Учень вміє встановлювати      зв'язки і  залежність між фактами. Знає  операції технологічного процесу опрацювання інформації (знає правила прийому  і контролю вхідних даних.) Знає режими роботи периферійного обладнання  (підготовка текстів документів та листів, розрахунків, таблиць, переліків, списків тощо). Знає як застосувати колекційні дії в разі появи недоліків у роботі устаткування. Знає   методику використовування обладнання для передавання (приймання) інформації на відстань  призначених для цього програм. Знає  приладдя автоматизації роботи комп'ютеру. Тобто поля  , а також строєні функції .

Відповідь учня (слухача) повна, правильна з незначними помилками,

Виявляє  пізнавальний інтерес до обраної професії, нової техніки, технології.  Удосконалює знання  роботи на комп'ютері за допомогою конспекту. Знає вимоги  діловодства на комп'ютері

8

Учень (слухач) самостійно виконує всі прийоми і технологічні операції. Застосовує  види авто контролю  якості  роботи. Працює в текстовому редакторі з введенням тексту та його редагуванням.

Користується  внесенням об’єктів та малюнків у текст. Використовує поля Word, а також вистроєні функції  у Excel.  Оперує даними баз даних та з файлами, записує текст на дискету чи переносить на папір за допомогою принтера. Результат роботи відповідає діючим якісним показникам.  Виконує  операції технологічного процесу опрацювання інформації (приймає і контролює вхідні дані, готує, виводить та передає вихідні). Усвідомлено користується придбаними знаннями Здатний до  продуктивної співпраці в колективі. Результат  виконаної роботи повністю відповідає діючим якісним і кількісним показникам запланованого рівня кваліфікації

9

Учень (слухач) володіє  системними знаннями навчального матеріалу

(з використанням технічної термінології), пов'язаної з роботою на комп'ютері. Учень вміє встановлювати      зв'язки і  залежність між фактами, прагне робить висновок. Знає  операції технологічного процесу опрацювання інформації (знає правила прийому  і контролю вхідних даних.) Знає режими роботи периферійного обладнання  (підготовка текстів документів та листів, розрахунків, таблиць, переліків, списків тощо). Знає як застосувати колекційні дії в разі появи недоліків у роботі устаткування. Знає   методику використовування обладнання для передавання (приймання) інформації на відстань  призначених для цього програм. Знає  приладдя автоматизації роботи комп'ютеру. Тобто поля  та об'єднання у , а також строєні функції .

Відповідь учня (слухача) повна, правильна з незначними помилками,

Виявляє  пізнавальний інтерес до обраної професії, нової техніки, технології.  Удосконалює знання  роботи на комп'ютері за допомогою технічної літературі. Знає вимоги  діловодства на комп'ютері

9

Учень (слухач) правильно виконує всі прийоми і технологічні операції. Застосовує  види авто контролю  якості  роботи. Працює в текстовому редакторі з введенням тексту та його редагуванням.

Користується  внесенням об’єктів та малюнків у текст. Використовує поля Word, а також вистроєні функції  у Excel. Вміє  створювати бази даних. Оперує даними баз даних та з файлами, записує текст на дискету чи переносить на папір за допомогою принтера. Результат роботи відповідає діючим якісним показникам.  Виконує  операції технологічного процесу опрацювання інформації (приймає і контролює вхідні дані, готує, виводить та передає вихідні). Усвідомлено користується придбаними знаннями Здатний до високо продуктивної співпраці в колективі. Результат  виконаної роботи повністю відповідає діючим якісним і кількісним показникам запланованого рівня кваліфікації

10

Учень (слухач) володіє  системними знаннями навчального матеріалу в повному обсязі

(з використанням технічної термінології), пов'язаної з роботою на комп'ютері. Учень вміє встановлювати      зв'язки і  залежність між фактами, робить висновок. Знає  операції технологічного процесу опрацювання інформації (знає правила прийому  і контролю вхідних даних.) Знає режими роботи периферійного обладнання  (підготовка текстів документів та листів, розрахунків, таблиць, переліків, списків тощо). Знає як застосувати колекційні дії в разі появи недоліків у роботі устаткування. Знає   методику використовування обладнання для передавання (приймання) інформації на відстань  призначених для цього програм. Знає  приладдя автоматизації роботи комп'ютеру. Тобто поля  та об'єднання у , а також встроєні функції та функції користувача у Excel.  

Відповідь учня (слухача) повна, правильна,

Виявляє  пізнавальний інтерес до обраної професії, нової техніки, технології.  Удосконалює знання  роботи на комп'ютері за допомогою технічної літературі . Знає вимоги  діловодства на комп'ютері.

10

Учень (слухач) правильно виконує всі прийоми і технологічні операції. Застосовує  види авто контролю  якості  роботи. Працює в текстовому редакторі з введенням тексту та його редагуванням.

Користується  внесенням об’єктів та малюнків у текст. Використовує поля Word, а також вистроєні функції та функції користувача у Excel. Вміє створювати  функції користувача  Вміє  створювати бази даних. Оперує даними баз даних та з файлами, записує текст на дискету чи переносить на папір за допомогою принтера. Результат роботи відповідає діючим якісним показникам а де яких випадках переконують показники.  Виконує  операції технологічного процесу опрацювання інформації (приймає і контролює вхідні дані, готує, виводить та передає вихідні ). Усвідомлено користується придбаними знаннями Здатний до високо продуктивної співпраці в колективі. Результат  виконаної роботи повністю відповідає діючим якісним і кількісним показникам запланованого рівня кваліфікації.

11

Учень (слухач) володіє узагальненими системними знаннями навчального матеріалу в повному обсязі

(з використанням технічної термінології), пов'язаної з роботою на комп'ютері. Учень вміє аналізувати, встановлювати      зв'язки і  залежність між фактами. Знає  операції технологічного процесу опрацювання інформації (знає правила прийому  і контролю вхідних даних.) Знає режими роботи периферійного обладнання  (підготовка текстів документів та листів, розрахунків, таблиць, переліків, списків тощо). Знає як застосувати колекційні дії в разі появи недоліків у роботі устаткування. Знає   методику використовування обладнання для передавання (приймання) інформації на відстань  Знає  приладдя автоматизації роботи комп'ютеру. Тобто поля  та об'єднання у , а також встроєні функції та функції користувача у Excel.  

Відповідь учня (слухача) повна, правильна, містить початки  аналізу та узагальнення.

Виявляє  пізнавальний інтерес до обраної професії, нової техніки, технології.  Іноді  удосконалює знання  роботи на комп'ютері за допомогою технічної літературі . Знає вимоги  діловодства на комп'ютері.

11

Учень (слухач) правильно виконує всі прийоми і технологічні операції. Застосовує  види самоконтролю та авто контролю  якості  роботи. Працює в текстовому редакторі з введенням тексту та його редагуванням.

 Користується  внесенням об’єктів та малюнків у текст. Використовує поля та  об'єднання у

Word, а також вистроєні функції та функції користувача у Excel. Вміє створювати необхідні функції користувача  Вміє  створювати  прості бази даних. Оперує даними баз даних та з файлами, записує текст на дискету чи переносить на папір за допомогою принтера. Результат роботи відповідає діючим якісним показникам а де яких випадках переконують показники.  Виконує  операції технологічного процесу опрацювання інформації (приймає і контролює вхідні дані, готує, виводить та передає вихідні тощо). Користується придбаними знаннями Здатний до високо продуктивної співпраці в колективі. Результат  виконаної роботи повністю відповідає діючим якісним і кількісним показникам запланованого рівня кваліфікації або може бути  кращим..

12

Учень (слухач) володіє повними системними знаннями навчального матеріалу в повному обсязі

(з використанням технічної термінології), пов'язаної з роботою на комп'ютері. Учень вміє аналізувати, встановлювати      зв'язки і  залежність між фактами, робить висновок. Знає  операції технологічного процесу опрацювання інформації (знає правила прийому  і контролю вхідних даних.) Знає режими роботи периферійного обладнання згідно із робочими завданнями (підготовка текстів документів та листів, розрахунків, таблиць, переліків, списків тощо). Знає як застосувати колекційні дії в разі появи недоліків у роботі устаткування. Знає   методику використовування обладнання для передавання (приймання) інформації на відстань відповідно до вимог призначених для цього програм. Знає  приладдя автоматизації роботи комп'ютеру. Тобто поля  та об'єднання у , а також встроєні функції та функції користувача у Excel.  

Відповідь учня (слухача) повна, правильна, містить аналіз та узагальнення.

Виявляє  пізнавальний інтерес до обраної професії, нової техніки, технології.  Постійно удосконалює знання  роботи на комп'ютері за допомогою технічної літературі . Знає вимоги  діловодства на комп'ютері.

12

Учень (слухач) правильно виконує всі прийоми і технологічні операції. Застосовує всі види самоконтролю та авто контролю  якості  роботи. Працює в текстовому редакторі з введенням тексту та його редагуванням.

Уміло користується  внесенням об’єктів та малюнків у текст. Використовує поля та  об'єднання у

Word, а також вистроєні функції та функції користувача у Excel. Вміє створювати необхідні функції користувача  Вміє  створювати бази даних. Оперує даними баз даних та з файлами, записує текст на дискету чи переносить на папір за допомогою принтера. Результат роботи відповідає діючим якісним показникам, а в де яких випадках переконують показники.  Виконує  операції технологічного процесу опрацювання інформації (приймає і контролює вхідні дані, готує, виводить та передає вихідні тощо). Усвідомлено користується придбаними знаннями Здатний до високо продуктивної співпраці в колективі. Результат  виконаної роботи повністю відповідає діючим якісним і кількісним показникам запланованого рівня кваліфікації або може бути значно кращим.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перелік основних обов'язкових засобів навчання

 

 

№ з/п

 

 

Найменування

Кількість на групу з                 15 осіб

 

 

Примітки

Для індивідуального користування

Для групового користування

1

2

3

4

5

 

Обладнання

 

 

 

1.       

Комп’ютер

1

15

 

2.       

Сканер

1

1

 

3.       

Звукові колонки

1

2

 

4.       

Принтер

1

1

 

 

Програмне забезпечення

 

 

 

1.       

Windows 98 RUS

1

15

 

2.       

Microsoft Offise 97

1

15

 

3.       

 Середовище програмування Vbasic 6.0

1

15

 

4.       

Бухгалтерія 1С, версія 7.7

1

15

 

 

Навчально-наочні посібники:

 

 

 

 

Плакати

 

 

 

1.       

Структура вікна текстового редактора MS Word

1

1

 

2.       

Структура вікна текстового редактора MS Excel

1

1

 

3.       

Структура вікна текстового редактора MS Access

1

1

 

4.       

Структура вікна текстового редактора Power Point

1

1

 

5.       

Робочий стіл та його об’єкти

1

1

 

6.       

Стандартна панель інструментів

1

1

 

7.       

Панель форматування

1

1

 

8.       

MS Word, функція злиття

1

1

 

9.       

Діалогове вікно „Параметры страницы”

1

1

 

10.  

Діалогове вікно „Сохранение документов”

1

1

 

11.  

Діалогове вікно „Создание документов”

1

1

 

12.  

Діалогове вікно „Предварительный просмотр”

1

1

 

13.  

Діалогове вікно „Печать”

1

1

 

14.  

Діалогове вікно „Щрифт”

1

1

 

15.  

Діалогове вікно „Абзац”

1

1

 

16.  

Діалогове вікно „Списки”

1

1

 

17.  

Діалогове вікно „Символ”

1

1

 

18.  

MS Excel „Майстер функцій”

1

1

 

19.  

MS Excel „Майстер діаграм”

1

1

 

20.  

MS Word Art. Панель інструментів.

1

1

 

21.  

Панель малювання.

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міністерство освіти і науки України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Державний стандарт

професійно-технічної освіти

 

 

ДСПТО 4112.000000-2005

 

 

 

 

 

 

Професія : оператор комп'ютерного набору

 

 

 

Код: 4112

 

 

Кваліфікація:  5 розряд

 

 

 

 

 

Київ 2005


 Освітньо – кваліфікаційна характеристика випускника

професійно-технічного навчального закладу

 

1.     Професія – 4112   оператор комп’ютерного набору

8.            Кваліфікація - 5 розряд

9.            Кваліфікаційні вимоги

 

Повинен знати: правила експлуатації комп’ютерної техніки і систем зв’язку; технологію опрацювання даних, робочі інструкції, програми, макети, інші нормативні і методичні матеріали щодо техніки проведення та послідовності виконання операцій у комп’ютерних системах (мережах); стандарти уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації; діловодство; правила орфографії та пунктуації; технічні вимоги до магнітних дисків, паперу, витратних матеріалів для принтера; основи організації праці, трудового законодавства; правила і норми охорони праці.

Повинен уміти: у разі роботи в текстовому редакторі з введенням 10- пальцевим методом текстів, які містять спеціальну термінологію, формули, інші абетки тощо, та роздрукування текстів на лазерному принтері.

10.       Загальнопрофесійні вимоги

Повинен знати і застосовувати на практиці:

а) кращий досвід роботи за професією на підприємствах, в установах, організаціях даної та суміжних галузей, конкуруючих фірм в інших країнах;

б) економічні досягнення, необхідні для успішного виконання професійних завдань і обов’язків;

в) призначення, порядок установлення та перегляду норм праці, тарифних ставок, посадових окладів, розцінок;

г) виробничі (експлуатаційні) інструкції, інструкції з охорони праці, пожежної безпеки та правила внутрішнього трудового розпорядку;

д) норми ділової поведінки та етики професійних відносин;

е) основні положення і порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників;

є) застосування Кодексу законів про працю України та інших законодавчих актів, що регулюють професійну зайнятість громадян.

Повинен:

а) раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці;

б) дотримуватись норм технологічного процесу;

в) використовувати правила щодо здійснення діяльності, спрямованої на зміни або визначення стану предметів виробництва, технічне ослуговування чи ремонт засобів технічного оснащення;

г) забезпечувати працездатний стан і показники надійності виробничої або функціональної системи за параметрами якості продукції, продуктивності, матеріальних і вартісних витрат на виготовлення продукції (надання послуг);

д) застосовувати способи і прийоми попередження відмов технологічних систем і виникнення браку;

е) сприяти ефективній діяльності виробничих і функціональних систем вищих рівнів (ділянці, відділу, іншого підрозділу підприємтсва, установи, організації в цілому);

є) знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, правила безпечної експлуатації устаткування, машин, механізмів, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;

ж) додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

з) виконувати заходи для поліпшення умов праці, передбачені трудовим та колективним договорами і правилами внутрішнього трудового розпорядку;

и) використовувати, в разі необхідності, засоби попередження та усунення  природних і непередбачених виробничих негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо).

5. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти:

Професійно-технічна освіта за професією оператора компютерного набору 4-го розряду при умові продовження навчання в професійно – технічних навчальних закладах другого – третього атестаційних рівнів без вимог до стажу роботи, або підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією оператора компютерного набору 4-го розряду  не менше 1-го року

6.       Сфера професійного використання випускника:

- обслуговування комп ютерних і інтелектуальних пристроїв, систем і мереж обробки інформації та прийняття рішень;

- комп ютерна обробка текстової, графічної та образної інформації;

- обслуговування комп ютерізованих інтегрованих і робототехнічних систем.

7.       Специфічні вимоги

a.      Вік: по закінченні терміну навчання – не менше 17 років.

в. Стать: жіноча, чоловіча.

с. Медичні обмеження.


ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Професія  4112 оператор комп’ютерного набору

                 Кваліфікація 5 розряд   

                                                        Загальний фонд навчального часу 544 години

 

№ з/п

Навчальні предмети

Кількість годин

Всього

З них лабораторно-практичні роботи

2.

Загальнопрофесійна підготовка

34

 

2.1.

Основи трудового законодавства

8

 

2.2.

Основи галузевої економіки і підприємництва

10

 

2.3.

Резерв часу

16

 

3.

Професійно-теоретична підготовка

180

110

3.1.

Основи професійної роботи на ПК в середовищі операційної системи MS Windows

100

60

3.2.

Оволодіння технічної професійної роботи з клавіатурою

50

42

3.3.

Діловодство на персональному комп'ютері з основами секретарської справи

22

8

3.4.

Охорона праці

8

 

4.

Професійно-практична підготовка

323

 

4.1.

Виробниче навчання

120*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

4.2.

Виробнича практика

203

 

5.

Консультації

20

 

6.

Державна кваліфікаційна атестація (або поетапна атестація при продовженні навчання)

7

 

7.

Загальний обсяг навчального часу (без п.5)

544

110

 

 

Примітка:

120 * - Лабораторно-практичних робіт враховуються в професійно-практичній підготовці (виробниче навчання)

 

 


Перелік кабінетів, лабораторій для підготовки

кваліфікованих робітників за професією "Оператор комп’ютерного набору”

 

Показники

1.

Кабінети:

 

Основ трудового законодавства

 

Основ галузевої економіки і підприємництва

 

Основ професійної роботи на ПК в середовищі операційної системи MS Windows

 

Оволодіння технічної професійної роботи з клавіатурою

 

Діловодства на персональному комп'ютері з основами секретарської справи

 

Охорони праці

2.

Лабораторії:

 

Основ професійної роботи на ПК в середовищі операційної системи MS Windows

 

Оволодіння технічної професійної роботи з клавіатурою

 

Діловодства на персональному комп'ютері з основами секретарської справи

 


 

Типова навчальна програма

з предмета  "Основи трудового законодавства"

 

з/п

Тема

Кількість годин

Всього

З них лабораторно-практичні роботи

1.

Право громадян України на працю

1

 

2.

Трудовий договір

2

 

3.

Правове регулювання робочого часу і часу відпочинку

1

 

4.

Трудова дисципліна. Матеріальна відповідальність Трудові спори.

2

 

5.

Соціальні гарантії та соціальний захист працівників

2

 

 

Всього годин:

8

 

 

Тема 1. Право громадян України на працю

Конституція України про право і свободи людини і громадянина. Основні трудові права і обов'язки працівників. Особливості регулювання праці деяких категорій працівників.

 

Тема 2. Трудовий договір

Трудовий договір, його зміст і форми. Умови прийняття на роботу. Строки випробування при прийнятті на роботу. Підстави припинення трудового договору. Гарантії забезпечення права на пралю вивільнюваним працівникам.

 

Тема 3. Правове регулювання робочого часу і часу відпочинку
Право громадян України на відпочинок. Види робочого часу, обумовлені його

тривалістю. Час відпочинку. Щорічні та додаткові відпустки, порядок їх надання.

 

Тема 4. Трудова дисципліна. Матеріальна відповідальність. Трудові
спори

Правові засоби зміцнення трудової дисципліни. Види і межі матеріальної відповідальності. Визначення розміру і порядок покриття шкоди, заподіяної працівником. Трудові спори, порядок їх розгляду.

 

Тема 5. Соціальні гарантії та соціальний захист працівників

Порядок вивільнення працівників. Право громадян на зайнятість. Регулювання та організація зайнятості населення. Компенсації при втраті роботи.


 

Типова навчальна програма з предмета 

"Основи галузевої економіки і підприємництва"

 

з/п

Тема

Кількість годин

Всього

З них лабораторно-практичні роботи

1.

Економічні показники виробництва. Система оподаткування доходів підприємства

1

 

2.

Організація і оплата праці. Забезпечення соціальних гарантій

1

 

3.

Трудові ресурси. Продуктивність праці. Зайнятість населення. Ринок праці

1

 

4.

Власність та її економічна сутність. Роздержавлення та приватизація

1

 

5.

Відтворення суспільного продукту. Національний доход

2

 

6.

Поняття про менеджмент і маркетинг

4

 

 

Всього годин:

10

 

 

Тема 1. Економічні показники виробництва. Система оподаткування доходів підприємства

Показники ефективності виробництва. Витрати виробництва. Собівартість продукції та шляхи її зниження. Поняття про ціни та їх види. Фактори підвищення та зниження цін. Доход та його економічна природа. Розподіл та використання доходу на підприємстві. Рентабельність. Система оподаткування доходів підприємства. Класифікація податків. Пільги при оподаткуванні доходів.

 

Тема 2. Організація і оплата праці. Забезпечення соціальних гарантій

Форми організації праці. Організація робочого місця. Раціональний режим праці і відпочинку. Норми виробітку, порядок їх встановлення і перегляду.

Тарифна система та її елементи (класи, категорії, розряди, порядок їх присвоєння). Заробітна плата, її форми і системи. Реальна заробітна плата і захист її від інфляції. Проблеми соціального захисту.

 

Тема 3. Трудові ресурси. Продуктивність праці. Зайнятість населення. Ринок праці

Трудові ресурси. Зайнятість населення. Безробіття. Державні гарантії зайнятості. Ринок праці.